543/1989

Given i Helsingfors den 14 april 1989

Lag om ändring av lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 16 december 1966 om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/66) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Domstolarna skall på ansökan fastställa det höjda beloppet av ett underhållsbidrag och tidpunkten för höjningen, om detta är nödvändigt för att underhållsbidraget skall kunna uppbäras i en främmande stat.

Ansökan skall inlämnas hos den domstol vid vilken talan om underhållsbidrag för barnet skall föras enligt lagen om underhåll för barn (704/75). Till ansökan skall fogas domstolsutslaget eller det avtal som socialnämnden har fastställt och i vilket har gjorts anteckning om det höjda underhållsbidraget och om tidpunkten för höjningen. Den underhållsskyldige skall ges tillfälle att bli hörd i saken.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 211/88
Utrikesutsk. bet. 8/89
Stora utsk. bet. 7/89

Helsingfors den 14 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.