535/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Förordning om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern stadgas:

1 §
Ändamål

För att allmänt utveckla den lagstiftning som gäller sjöfararnas arbetsförhållanden och sociala förhållanden samt behandla specialfrågor som hänför sig till sjöfararnas arbetsförhållanden finns i samband med arbetsministeriet en delegation för sjömansärenden såsom ett berednings-, förhandlings- och remissorgan.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa den allmänna utvecklingen av arbets- och sociallagstiftningen inom sjöfarten och utveckla det behövliga samarbetet mellan respektive myndigheter och inrättningar å ena sidan och arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten å den andra,

2) göra framställningar och ta initiativ som gäller utvecklande av sjöfararnas arbetsförhållanden,

3) avge utlåtanden i frågor som hör till dess uppgifter och utföra andra av arbetsministeriet föreskrivna uppgifter som gäller verkställande och utvecklande av sjömanslagstiftningen, samt att

4) till statsrådet och arbetsministeriet avge utlåtanden och initiativ i frågor som hör till Internationella arbetsorganisationens ILO verksamhetsområde i anslutning till sjöfarten.

3 §
Sammansättning

Delegationen består av en ordförande och 10 andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

Ordföranden och dennes suppleant skall företräda arbetsministeriet, en medlem arbetarskyddsstyrelsen, en sjöfartsstyrelsen samt fyra arbetsgivar- och fyra arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.

Statsrådet förordnar medlemmarna för tre år i sänder.

4 §
Sammanträde och beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden samt när minst hälften av medlemmarna anhåller om det. Delegationen är beslutför då ordföranden och fem övriga medlemmar är närvarande, av vilka minst en är arbetsgivarmedlem och minst en arbetstagarmedlem.

5 §
Sektioner

Underställda delegationen är ILO-sektionen, skeppsarbetarskyddssektionen och sjöfarts- hälsovårdssektionen. ILO-sektionen behandlar frågor som hör till Internationella arbetsorganisationens verksamhetsområde och hänför sig till sjöfarten.

Skeppsarbetarskyddssektionen behandlar frågor som gäller skydd i skeppsarbete. Sjöfartshälsovårdssektionen behandlar de riktlinjer som bör iakttas vid beviljande av sådana tillstånd till undantag som avses i 10 § förordningen om läkarundersökning av sjömän (476/80) och andra principiella frågor som gäller tillämpningen av nämnda förordning.

Delegationen kan även tillsätta andra sektioner.

Delegationen utser medlemmarna i och ordförandena för sektionerna. Till medlemmar och ordförande i en sektion kan även kallas utomstående sakkunniga. För sjöfartshälsovårdssektionen utser delegationen på framställning av medicinalstyrelsen ordföranden samt på framställning av institutet för arbetshygien en sakkunnigmedlem som är förtrogen med företagshälsovården för sjömän.

6 §
Hänvisningsstadgande

Angående delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivs om statliga kommittéer.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september >1989.

Genom denna förordning upphävs 11 § förordningen den 18 juni 1980 om läkarundersökning av sjömän (476/80).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.