522/1989

Given i Helsingfors den 2 juni 1989

Förordning om länsrätterna

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 32 § lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/74):

Sammansättning
1 §

I länsrättens plenum deltar länsrättsöverdomaren och länsrättsdomarna. Skall en sakkunnigledamot eller extra ledamöter enligt lag delta i handläggningen av ett ärende, deltar de även på motsvarande sätt i handläggningen i plenum. Överdomaren är ordförande för plenum.

Plenum är beslutfört i andra ärenden än de som avses i 26 § lagen om länsrätterna, om minst hälften av länsrättens ledamöter är närvarande. Minst tre ledamöter skall dock vara närvarande.

2 §

Länsrätten är uppdelad på sektioner, om så bestäms i dess arbetsordning. Sektionernas antal skall fastställas i arbetsordningen.

Lagskipningsärenden avgörs vid sammanträde.

3 §

Om länsrätten är uppdelad på sektioner, är länsrättsöverdomaren ordförande för den första sektionen. Ordförande för de andra sektionerna är de länsrättsdomare som överdomaren har förordnat därtill. Ordförandena skall om möjligt förordnas bland länsrättsdomarna i de högsta löneklasserna. I länsrättens arbetsordning kan det bestämmas att överdomaren eller en länsrättsdomare är ordförande för två sektioner. Överdomaren förordnar även de andra ledamöterna i sektionerna.

De extraordinarie länsrättsdomarna skall i mån av möjlighet fördelas jämt mellan de olika sektionerna.

Ordföranden för en sektion bestämmer sammansättningen för sektionens sammanträden enligt de principer som har fastställts av överdomaren. Om ordföranden inte deltar i sektionens sammanträde, leds ordet av den av de närvarande ledamöterna som är äldst i tjänsten.

4 §

Då länsrättsöverdomaren har förhinder eller då överdomartjänsten är vakant och ingen har förordnats att sköta tjänsten som vikarie eller interimistiskt, sköts överdomarens åligganden av den tjänstgörande sektionsordförande som är äldst i tjänsten. Om ingen sådan ledamot finns, sköts överdomarens åligganden av den tjänstgörande ledamot som är äldst i tjänsten. Ordföranden för den sektion som leds av överdomaren bestäms dock enligt 3 § 3 mom.

Personalen
5 §

Vid länsrätten finns en tjänst som länsrättsöverdomare samt tjänster som länsrättsdomare och länsrättssekreterare.

Vid länsrätten kan finnas tjänster som notarie, avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråtjänsteman, maskinskrivare och vaktmästare. Vid länsrätten kan dessutom finnas tillfällig personal.

6 §

Av en föredragande som är tillfällig tjänsteman krävs samma behörighet som av en länsrättssekreterare och av en föredragande med tjänsten som bisyssla krävs för tjänsten lämplig högskoleexamen.

7 §

Behörighetsvillkor för tjänsten som notarie är för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Behörighetsvillkor för tjänsten som avdelningssekreterare är högskoleexamen, lämplig examen på institutsnivå eller studentexamen och god praktisk förtrogenhet med kansliarbete.

Av andra tjänstemän än de som nämns i 5 § 1 mom. och 6 § samt i 1 och 2 mom. i denna paragraf fordras sådan skicklighet och förmåga som krävs för att sköta tjänsten eller uppgiften.

8 §

Länsrättsöverdomaren utnämner notarier, avdelningssekreterare och övriga i 5 § 2 mom. nämnda ordinarie tjänstemän. Överdomaren anställer likaså tillfälliga tjänstemän och de föredragande som har uppgiften som bisyssla.

9 §

Överdomaren kan utse en länsrättsdomare eller länsrättssekreterare till förvaltningschef.

Behandlingen av frågor som gäller länsrättens förvaltning
10 §

I länsrättens plenum avgörs, förutom de ärenden som nämns i 26 § lagen om länsrätterna, frågor som gäller

1) länsrättens arbetsordning,

2) utnämning och uppsägning av länsrättssekreterare samt avhållande av länsrättssekreterare från tjänsteutövning, samt

3) sådana förordnanden om att handlägga och avgöra ansökningar om förbud mot eller avbrytande av utsökning som avses i 10 § 4 mom. lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

11 §

Länsrättsöverdomaren avgör, utöver vad som stadgas särskilt, de ärenden som gäller länsrättens förvaltning om vilka det inte har stadgats eller bestämts att de skall avgöras i plenum eller av någon annan tjänsteman.

Överdomaren kan till plenum hänskjuta avgörandet av ett viktigt eller principiellt betydelsefullt ärende som ankommer på honom.

Överdomaren kan till den tjänsteman som är förvaltningschef hänskjuta avgörandet av ett ärende eller en kategori av ärenden som ankommer på honom. Ärenden eller kategorier av ärenden som anges i 3, 8, 9 och 14 §§ får dock inte hänskjutas.

Överdomaren kan förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ankommer på den tjänsteman som är förvaltningschef eller på någon annan tjänsteman.

12 §

I länsrättens arbetsordning kan bestämmas att det vid länsrätten skall finnas en ledningsgrupp för att bereda ärenden som gäller länsrättens förvaltning samt övervakning av att rättsprinciperna tillämpas och av att lagtolkningen är enheltig.

Till ledningsgruppen hör länsrättsöverdomaren som ordförande och de övriga ordförandena för länsrättens sektioner samt den tjänsteman som är förvaltningschef, om en sådan har förordnats. Till ledningsgruppen kan också höra annan personal vid länsrätten i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen bestäms också om valet av dessa personer och om deras mandatperioder.

Överdomaren beslutar om vilka ärenden som skall behandlas i ledningsgruppen. I arbetsordningen kan bestämmas att vissa viktigare kategorier av ärenden skall behandlas i ledningsgruppen innan saken avgörs.

13 §

I plenum skall ärenden som gäller länsrättens förvaltning avgöras på föredragning.

Länsrättsöverdomaren kan avgöra ärenden som ankommer på honom utan föredragning.

Den tjänsteman som är förvaltningschef eller en annan tjänsteman avgör de ärenden som ankommer på dem utan föredragning.

Personalens uppgifter
14 §

Länsrättsöverdomaren skall, utöver vad som annars stadgas eller bestäms,

1) ge utlåtanden till högsta förvaltningsdomstolen i frågor som gäller utnämning av länsrättsdomare,

2) ge utlåtanden om länsrättsdomarnas ansökningar om tjänstledighet och göra behövliga framställningar om skötseln av en länsrättsdomartjänst då beslutanderätten ankommer på högsta förvaltningsdomstolen,

3) förordna de länsrättssekreterare som kan vara ledamöter i de fall som nämns i 10 § 3 mom. lagen om länsrätterna,

4) anvisa föredragandena deras sektioner, om länsrätten är uppdelad på sådana,

5) fastställa grunderna för sektionernas samt ledamöternas och föredragandenas arbetsmängd så att uppgifterna fördelar sig jämmt mellan sektionerna samt mellan ledamöterna och föredragandena och så att ärendena kan avgöras snabbt, samt

6) fastställa grunderna för hur lagskipningsärendena fördelas mellan de olika sektionerna.

15 §

Varje ledamot av länsrätten svarar för egen del för att arbetet löper som sig bör och snabbt samt för att föredragandena får utbildning och handledning.

16 §

Till förvaltningschefens uppgifter hör att

1) avgöra de ärenden överdomaren hänskjutit till honom,

2) leda och övervaka kansliarbetet vid länsrätten,

3) sköta om den interna informationen och information om länsrättens verksamhet till myndigheter och offentligheten samt att

4) i plenum och för överdomaren föredra ärenden som gäller länsrättens förvaltning, om inte överdomaren bestämmer annat.

17 §

Föredraganden skall utöver föredragningarna även utföra andra uppgifter som länsrättsöverdomaren eller ordföranden för en sektion tilldelar honom och vilka hör till länsrättens verksamhet.

Handlingar
18 §

Liggarexemplaret av en expedition som innehåller länsrättens utslag skall undertecknas av dem som deltagit i avgörandet. Har ärendet föredragits av någon annan än en ledamot av länsrätten, skall liggarexemplaret kontrasigneras av föredraganden. Har omröstning i saken ägt rum eller har föredraganden anmält avvikande mening, skall votum och avvikande mening antecknas i liggarexemplaret.

Expeditionerna undertecknas av föredraganden. Föredraganden svarar för att expeditionen överensstämmer med utslaget. I expeditionen antecknas namnen på de ledamöter som deltagit i avgörandet och, om avgörandet inte är enhälligt, att omröstning har ägt rum eller avvikande mening anmälts samt att de olika meningarna framgår av det liggarexemplar som uppbevaras i ämbetsverket.

Uppgörs inget liggarexemplar i saken, skall votum och avvikande mening antecknas i ett separat protokoll.

Expeditioner i andra ärenden än lagskipningsärenden undertecknas av sammanträdets ordförande eller av den tjänsteman som har avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden, om ärendet har avgjorts på föredragning.

19 §

I ärenden i vilka länsombudet för statens talan skall länsombudet utan dröjsmål underrättas om länsrättens utslag och, om han så yrkar, inom sju dagar efter att yrkandet framställdes tillställas utslaget eller en bestyrkt kopia av det.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller på motsvarande sätt då det är fråga om en sådan myndighet eller ett sådant ombud som för statens talan, som enligt lag anses ha fått del av utslaget den dag då det gavs.

Särskilda stadganden
20 §

Vad som i denna förordning stadgas om länsrättsdomare gäller också extraordinarie länsrättsdomare, om inte annat stadgas särskilt.

21 §

Närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden och hur verksamheten i övrigt skall ordnas meddelas i länsrättens arbetsordning, som antas av länsrätten.

Länsrätten skall tillställa sin arbetsordning justitieministeriet och högsta förvaltningsdomstolen för kännedom.

22 §

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till de sakkunnigledamöter som nämns i 11 § lagen om länsrätterna.

23 §

Stadgandena i denna förordning gäller i tillämpliga delar Ålands länsrätt, för vilken någon arbetsordning inte antas.

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 september 1975 om länsrätterna (751/75) jämte senare ändringar.

En arbetsordning som har antagits med stöd av den förordning som upphävs genom denna förordning skall dock vara i kraft till den del den inte strider mot denna förordning till dess en ny arbetsordning antas med stöd av denna förordning. Länsrätten skall anta en ny arbetsordning inom sex månader efter att denna förordning har trätt i kraft.

När tjänsten som avdelningssekreterare första gången besätts får avvikelser göras från behörighetsvillkoren i 7 § 2 mom.

Helsingfors den 2 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.