513/1989

Given i Helsingfors den 2 juni 1989

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) 6 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 28 §, av dem 6 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 31 mars 1988 (300/88), som följer:

6 §

Beredningen av de riksomfattande planerna ombesörjs av social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt handels- och industriministeriet, vart och ett inom sitt förvaltningsområde, på förslag av de centrala ämbetsverk som lyder under ministeriet samt av miljöministeriet. Länsstyrelserna bistår ministerierna och ämbetsverken vid beredningen av planerna.

Jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, miljöministeriet, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen skall senast den 30 april tillställa social- och hälsovårdsministeriet sina förslag i fråga om den riksomfattande planen.

12 §

Länsstyrelsen skall över de fastställda realiseringsplanerna och de delar i kommunalberättelserna som gäller social- och hälsovården utarbeta sammandrag kommun- och kommunalförbundsvis. De skall sändas för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, miljöministeriet, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen och näringsstyrelsen samt till de kommuner och kommunalförbund vilkas realiseringsplaner länsstyrelsen har fastställt.


28 §
Fastställande av formulär

Realiseringsplanen, de utredningar som skall tas in i kommunalberättelsen eller bifogas den samt statsandelsutredningarna skall utarbetas enligt formulär som har fastställts för ändamålet. Formulären fastställs av social- och hälsovårdsministeriet sedan det inhämtat utlåtanden av inrikesministeriet, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet och miljöministeriet samt respektive kommunala centralorganisationer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Stadgandena i 2 kap. och 28 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården tillämpas dock i enlighet med denna lag första gången redan 1989 när den riksomfattande planen för 1990-1994 utarbetas och godkänns samt när realiseringsplanerna för 1990-1994 utarbetas och fastställs.

När planer för tidigare år fastställs eller ändras, skall iakttas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 248/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 35/88

Helsingfors den 2 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.