505/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier, sådana de lyder i lag av den 4 juni 1982 (408/82), som följer:

2 §

Vad i 1 § 1 mom. är stadgat gäller även:


2) finsk ekonomisk förening och finskt andelslag, om rätten till medlemskap i dem inte är begränsad på det sätt som stadgas i 3 b §, samt finsk ideell förening, om i föreningens stadgar har intagits en sådan bestämmelse om rätt till medlemskap i föreningen som avses i 10 § 3 mom. föreningslagen (503/89);


Begränsning eller förbud, som ingår i en ekonomisk förenings eller ett andelslags stadgar eller i ett aktiebolags bolagsordning och som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten, får inte ändras eller avlägsnas utan statsrådets tillstånd. Om en ideell förening har sådan egendom beträffande vilken utlänningars rätt i denna lag har begränsats, får en i 1 mom. 2 punkten nämnd bestämmelse inte intas i dess stadgar utan tillstånd av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Vad 2 § 2 mom. stadgar om skyldighet att söka tillstånd för att i en ideell förenings stadgar få inta en bestämmelse tillämpas inte på en förening av vars medlemmar när lagen träder i kraft över en tredjedel är utlänningar, utländska sammanslutningar eller utländska stiftelser eller i 2 § nämnda finska sammanslutningar och stiftelser.

Regeringens proposition 64/88
Lagutsk. bet. 15/88
Stora utsk. bet. 1/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.