501/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, sådan denna punkt lyder i lag av den 2 december 1988 (1021/88), som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndigheterna skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt


3) att idka bankrörelse, värdepappersförmedlingsrörelse enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89) eller i lagen om placeringsfonder (480/87) nämnd fondbolagsverksamhet:

a) för bildande av affärsbank 220 000 mark,

b) för bildande av sparbank, andelsbank, hypoteksbank, hypoteksförening, kreditaktiebolag eller värdepappersförmedlingsföretag 43 000 mark,

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank, Postbanken Ab, hypoteksbank eller hypoteksförening eller fondbolag i Finland 22 000 mark och för öppnande av filialkontor till affärsbank eller Postbanken Ab eller av affärsställe för värdepappersförmedlingsföretag i utlandet 36 500 mark,

d) för affärsbank, Postbanken Ab eller hypoteksbank att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska kredit- och finansieringsinrättningar samt för värdepappersförmedlingsföretag att investera i aktier, andelar och annat delägarskap i utländska sammanslutningar som bedriver värdepappersförmedling 12 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 234/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 49/88

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.