468/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om befordran till militär grad

På föredragning av försvarsministern fogas till förordningen den 13 september 1974 om befordran till militär grad (723/74) nya 4 a och 6 a §§ som följer:

4 a §

Beträffande de militära graderna för personer i sådant tjänstgöringsförhållande som avses i lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet (514/84) gäller vad därom särskilt har föreskrivits.

En officer som tjänstgör i Förenta Nationernas fredsbevarande uppgifter och på vars tjänstgöringsförhållande den lag som nämns i 1 mom. inte tillämpas kan för den tid tjänstgöringen varar förlänas en militär grad som är högre än hans egentliga militära grad.

6 a §

Militär grad som avses i 4 a § 2 mom. förlänas av republikens president på föredragning av försvarsministern.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.