464/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 16 § och 27 § 1 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § i lag av den 17 december 1982 (945/82) och 27 § 1 mom. i lag av den 10 januari 1986 (10/86), som följer:

16 §

Skatten utgör 16,5 procent av försäljningens beskattningsvärde.

I det fall som avses i 6 § 2 mom. är skatten 19,76 procent av det belopp varmed den skattskyldige debiterats för arbetet.

27 §

Skatten utgör 19,76 procent av det med stöd av tullvärdeslagen (906/80) fastställda tullvärdet för importerad vara. För varor, i fråga om vilka 10 a § tullvärdeslagen skall beaktas då tullvärdet fastställs, beräknas skatten likväl på det värde till vilket tullvärdet skulle uppgå, om nämnda lagrum inte tillämpades.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989 och gäller till och med den 30 november 1989.

Lagen tillämpas då en såld vara har levererats, en teletjänst tillhandahållits eller en vara utlämnats från tullkontroll eller tagits i bruk för något annat ändamål än försäljning under den tid lagen är i kraft.

En skattskyldig som under den tid denna lag är i kraft har fakturerats eller annars debiterats för varor som har levererats till honom före ikraftträdandet får, med avvikelse från lagen angående omsättningsskatt (532/63), lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar (875/82), lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (547/86) och lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt (915/78), vid beräkningen av försäljningens beskattningsvärde under den tid denna lag är i kraft endast dra av ett belopp som motsvarar bråktalet 16/16,5 av avdragets belopp enligt de nämnda stadgandena. På motsvarande sätt får en skattskyldig som sedan denna lag upphört att gälla har fakturerats eller debiterats för varor som har levererats till honom under den tid lagen varit i kraft dra av ett belopp som motsvarar en del som utgör bråktalet 16,5/16 av avdragets belopp.

Har en vara utlämnats från tullkontroll före ikraftträdandet men förtullats under den tid lagen varit i kraft, motsvarar avdragsrätten i enlighet med 3 mom. bråktalet 16/16,5. Har en vara utlämnats från tullkontroll under den tid denna lag varit i kraft men förtullats sedan lagen upphört att vara i kraft, motsvarar avdragsrätten bråktalet 16,5/16.

Regeringens proposition 38/89
Statsutsk. bet. 18/89
Stora utsk. bet. 57/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.