463/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 31 §, sådan den lyder i lag av den 28 december 1978 (1093/78),

ändras 22 § och

fogas till lagen en ny 97 b § som följer:

22 §

Har till en och samma tillträdare utöver fast egendom överlåtits lös egendom och har det inte utretts hur vederlaget skall fördelas mellan dem, skall vederlaget i sin helhet anses hänföra sig till den fasta egendomen.

97 b §

Har i de fall som avses i 52 a § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet såsom apportegendom till det samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten överlåtits en fastighet, en arrendetomt jämte byggnader eller värdepapper, som hör till den överlåtna verksamheten, har samfundet rätt att av länsskatteverket på ansökan återfå den stämpelskatt som det har betalt för överlåtelsehandlingen beträffande äganderätten till fastigheten, för överlåtelsehandlingen beträffande arrendetomt i stad jämte byggnader eller för överlåtelsen av värdepapperen. Av stämpelskatten återbärs dock högst det belopp som skulle ha betalts för överlåtelsen om skatten hade betalts inom den tid som anges i 16 eller 55 §.

Sökanden skall visa att det finns förutsättningar för återbäring av stämpelskatten. Ansökan om återbäring skall göras inom tre år från det skatten har betalts.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989. Lagen tillämpas på de överlåtelser av fast egendom, de överlåtelser av arrendetomt i stad jämte byggnader samt de överlåtelser av värdepapper som sker efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 20/89
Statsutsk. bet. 11/89
Stora utsk. bet. 33/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.