454/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om beslut som gäller typgodkännande av teleterminalutrustning samt om avgifter som skall erläggas för mätningar och besiktningar i anslutning till typgodkännande

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73) samt med stöd av 3 och 8 §§ lagen den 24 november 1950 angående de allmänna grunderna för post- och telegrafverkets hushållning (565/50):

1 §

Den myndighet som av trafikministeriet med stöd av 21 § 2 mom. telelagen (183/87) pålagts att utfärda typgodkännanden av teleterminalutrustning uppbär för beslut som gäller typgodkännande 850 mark.

2 §

Den statens teleinrättning eller statens forskninganstalt inom telebranschen som av trafikministeriet godkänts att såsom biträde för myndighet som avses i 1 § utföra mätningar och besiktningar i samband med typgodkännande av teleterminalutrustning uppbär 370 mark för varje arbetstimme.

3 §

Avgift som avses i 2 § kan uppbäras i form av förskotts- eller delbetalningar. Avgiften skall erläggas i sin helhet senast då mätningen och besiktningen har utförts.

Avgift som påförts enligt denna förordning skall betalas inom 14 dagar från den tidpunkt då räkningen tillställts beställaren av prestationen. Räkning som sänts per post anses ha tillställts beställaren den sjunde dagen efter den dag då räkningen har postats.

Betalas inte räkning inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent.

4 §

Avgift får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

5 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av trafikministeriet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989. Den tillämpas på sådana i 1 § avsedda beslut som meddelas den dag förordningen träder i kraft eller därefter samt på sådana i 2 § avsedda mätningar och besiktningar som utförs nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.