442/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/86) 2 § och 5 § 2 punkten samt

fogas till 5 § en ny 6 punkt samt till lagen nya 6 a och 6 b §§ som följer:

2 §

Oljeavfallsavgift skall betalas för smörjoljor och smörjfetter som hänförs till tulltariffens underposition 27.10.D samt för de smörjmedel som hänförs till underpositionerna 34.03.19.00 och 34.03.99.00 i den brukstariff som grundar sig på tulltariffen.

Oljeavfallsavgift skall även betalas för transformator- och strömbrytaroljor, skär-, rengörings- och formoljor samt hydrauloljor som hänförs till de positioner som nämns i 1 mom.

5 §

Avgiftsfria är


2) till landet införda produkter som vid införseln är tullfria med stöd av någon annan författning än tulltarifflagen (660/87) eller något annat avtal än ett internationellt avtal angående tullar, om inte annorlunda stadgas eller bestäms i den författning eller det avtal som åsyftas,


6) produkter som framställs av sådana i 2 § nämnda råämnen för vilka oljeavfallsavgift har betalts.

6 a §

En inhemsk tillverkare har rätt att från den oljeavfallsavgift som skall betalas för skatteperioden dra av ett belopp som motsvarar oljeavfallsavgiften för de avgiftsbelagda produkter som under samma skatteperiod har returnerats till tillverkningsplatsen.

6 b §

Om en i landet tillverkad produkt för vilken oljeavfallsavgift betalts har förts ut ur landet eller överförts till ett friområde eller tullager, har den som för ut eller överför produkten rätt att på ansökan få en återbäring som motsvarar den betalda oljeavfallsavgiften.

Återbäring som avses i 1 mom. skall sökas hos distriktstullkammaren på den ort där utförseln eller överföringen har skett, inom tre månader från utgången av det år då produkten har förts ut eller överförts till en plats som nämns i 1 mom.

Har en ansökan som avses i 2 mom. lämnats in efter föreskriven tid, kan avgiftsåterbäring beviljas på villkor att de övriga förutsättningarna för återbäring föreligger. Härvid iakttas dock vad 15 b § lagen om påförande av accis stadgar om påförande av felavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Regeringens proposition 31/89
Lag- och ekonomiutsk. bet 6/89
Stora utsk. bet. 41/89

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.