Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

431/1989

Given i Helsingfors den 12 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

På föredragning av arbetskraftsministeriet ändras i förordningen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (80/73) det inledande stycket och 3 punkten i 1 §, 6 § 1 mom., 7 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. samt 15-17, 21 och 26 §§,

av dessa lagrum 7 § 2 och 3 mom. samt 21 § sådana de lyder i förordning av den 23 december 1988 (1122/88), 15 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning och förordning av den 6 maj 1988 (413/88) samt 16 och 17 §§ sådana de lyder i sistnämnda förordning, som följer:

1 §

En arbetskraftsdistriktsbyrå skall såsom ett arbetsministeriet underställt distriktsförvaltningsorgan inom sitt verksamhetsområde


3) hålla kontakt med myndigheter, inrättningar, kommuner och sammanslutningar i ärenden som rör arbetskraftsförvaltningen eller ansluter sig till dess verksamhetsområde samt göra framställningar hos arbetsministeriet om behövliga reformer; samt


6 §

Vid förhinder för chefen för arbetskraftsdistriktet är en av arbetsministeriet förordnad tjänsteman vid arbetskraftsdistriktsbyrån ställföreträdare för honom.


7 §

Arbetsministeriet förordnar på framställning av arbetskraftsdistriktsbyrån en byråchef till chef för ett verksamhetsområde. Om det inte finns byråchefstjänster för alla verksamhetsområden, förordnar ministeriet på framställning av distriktsbyrån en distriktsinspektör, en jurist eller en forskare till chef för verksamhetsområdet vid sidan av den egna tjänsten. Chef för verksamhetsområdet förordnas för högst tre år i sänder.

Arbetsordningen fastställs av arbetsministeriet på framställning av arbetskraftsdistriktsbyrån.

12 §

Arbetsordningen fastställs av arbetskraftsdistriktsbyrån enligt de allmänna anvisningar som meddelas av arbetsministeriet.

15 §

Chefen för ett arbetskraftsdistrikt utnämns av statsrådet. Byråcheferna, forskarna och juristerna utnämns av arbetsministeriet på framställning av arbetskraftsdistriktsbyrån. Arbetskraftsdistriktsbyråns övriga tjänstemän utnämns av arbetskraftsbyrån.

Byrådirektörerna utnämns av arbetsministeriet på framställning av arbetskraftsdistriktsbyrån. Biträdande byrådirektörer, yrkesvalspsykologer, byråföreståndare och ledande arbetskraftskonsulenter utnämns av arbetskraftsdistriktsbyrån. Arbetskraftsbyråns övriga tjänstemän utnämns av arbetskraftsbyrån.

Tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande anställs av samma myndighet som utnämner motsvarande ordinarie tjänstemän.

16 §

Chefen för ett arbetskraftsdistrikt beviljas tjänstledighet av arbetskraftsdistriktsbyrån då det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal och i andra fall av arbetsministeriet. De övriga tjänstemännen inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden beviljas tjäntsledighet av arbetskraftsdistriktsbyrån.

17 §

Arbetsministeriet beslutar om skötseln av tjänsten som chef för arbetskraftsdistriktet, och arbetskraftsdistriktsbyrån om skötseln av tjänsterna som byråchef, forskare, jurist och byrådirektör under tiden för tjänstledighet samt om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt. Den utnämnande myndigheten beslutar om skötseln av andra tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden under tiden för tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt.

21 §

Om placeringen av ovan i 2 § nämnda tjänster vid arbetskraftsdistriktsbyråerna beslutar arbetsministeriet. Om placeringen av ovan i 9 § nämnda tjänster inom olika arbetskraftsdistrikt beslutar ministeriet och om placeringen av sådana tjänster vid arbetskraftsbyråerna arbetskraftsdistriktsbyrån.

26 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av arbetsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 12 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.