430/1989

Given i Helsingfors den 12 maj 1989

Förordning om arbetsministeriets uppgifter i vissa till arbetarskyddsförvaltningens område hörande ärenden

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas:

1 §

I 2 § 2 mom. lagen om arbetarskyddsförvaltningen avsedda ärenden som skall handläggas av arbetsministeriet och som före den 1 juni 1989 har ankommit på social- och hälsovårdsministeriet är ärenden som gäller

1) fastställande av arbetarskyddsföreskrifter för maskiner, redskap och andra tekniska anordningar,

2) fastställande av arbetarskyddsföreskrifter för menliga kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön,

3) fastställande av allmänna tekniska arbetarskyddsföreskrifter för olika arbetsområden,

4) arbetarskyddsdelegationen och tillsättande av arbetarskyddsnämnder,

5) fördelningen av i 35 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring avsedda medel som skall användas för arbete som främjar skyddet i arbetet,

6) sjömans service och studieverksamhet,

7) skogslönenämnden,

8) bestämmande av distriktsindelningen i fråga om distriktsinspektörerna och de biträdande inspektörerna för skogslöneärenden,

9) fastställande av de grunder som enligt 2 § 2 mom. lagen om temporära avvikelser från stadgandena angående förbud mot kvinnors hållande i nattarbete (955/72) skall vara uppfyllda på en arbetsplats innan undantag kan medges,

10) uppgifter enligt lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46) och förordningen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (609/46),

11) godkännande av sådana sakkunniginrättningar och sådana sakkunniga som avses i 5 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen samt grunderna för de avgifter som skall betalas till dem, om inte arbetsministeriet bestämmer annat,

12) uppgifter som avses i 35 § 2 mom. förordningen om arbetarskyddsförvaltningen,

13) den uppgift som avses i 30 § 3 mom. lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 maj 1973 om social- och hälsovårdsministeriets uppgifter i vissa till arbetarskyddsförvaltningens område hörande ärenden (373/73).

Helsingfors den 12 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.