421/1989

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1989

Statsrådets beslut om behållare med farliga ämnen och om märkning av dem

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §

Detta beslut innehåller bestämmelser om konstruktionen och märkningen av sådana behållare med farliga ämnen som avses i 33 a § lagen om skydd i arbete.

2 §

När detta beslut tillämpas, avses med farligt ämne sådana grundämnen och grundämnesföreningar samt blandningar, produkter och tillverkningar som innehåller sådana grundämnen eller grundämnesföreningar och som är

1) mycket giftiga, giftiga, skadliga, frätande, irriterande, allmänt allergena, cancerogena eller på annat sätt hälsofarliga, eller

2) explosiva, oxiderande, mycket brandfarliga, brandfarliga eller på annat sätt kraftigt reagerande.

3 §

En behållare för ett farligt ämne skall i fråga om konstruktion, hållbarhet och utrustning samt framställningsmaterial och framställningssätt vara sådan att förvaringen av ett farligt ämne i behållaren inte medför fara för någon arbetstagares hälsa eller säkerhet.

4 §

Arbetsgivaren skall säkerställa att en behållare för ett farligt ämne i fråga om konstruktion och material är lämplig för sitt användningsändamål.

Varje tillverkare, importör, försäljare och annan överlåtare av en behållare är ansvarig för att behållarens material, konstruktion och hållfasthet i övrigt är lämplig med tanke på användningsändamålet.

Den som planerar en behållare skall se till att detta beslut och övriga stadganden och bestämmelser om arbetarskydd beaktas vid planeringen i enlighet med 40 b § lagen om skydd i arbete.

5 §

Enligt detta beslut skall följande behållare märkas:

1) fasta lagerbehållare i vilka farliga ämnen förvaras, och

2) flyttbara behållare, om de används för förvaring av farliga ämnen.

Om volymen hos en behållare med farligt ämne är mindre än 1 m3, skall behållaren märkas i enlighet med statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (286/78).

Statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen innehåller särskilda föreskrifter om märkning av hälsofarliga ämnens försäljnings- och bruksemballage.

6 §

Arbetsgivaren är skyldig att se till att sådana behållare med farliga ämnen som förvaras eller upplagras på arbetsplatsen har märkts i enlighet med detta beslut.

Varje tillverkare, importör eller annan överlåtare av farligt ämne är för egen del ansvarig för märkning av behållarna, om farliga ämnen överlämnas för ett ändamål som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten.

7 §

En behållare med farligt ämne eller en tavla i dess omedelbara närhet skall märkas med namnet på det farliga ämnet och förses med en varningssymbol. Märkningen skall vara varaktig och klart synlig.

Det farliga ämnets eller de farliga ämnenas namn skall specificeras så att de huvudsakliga farliga egenskaperna hos behållarens innehåll kan identifieras genom namnet.

Om blandningar av olika farliga ämnen förvaras i en behållare, kan ett gemensamt gruppnamn för ämnena anges i stället för namnet på ämnena.

I en behållare som med mellanväggar är uppdelad i avdelningar skall varje avdelning märkas.

Ovan angivna märkningar av behållare görs enligt standarden SFS 5491 (31.12.1988). Från storleken på de märkningar som fastställts i standarden kan avvikas, om det finns särskilda orsaker till detta och arbetstagarens säkerhet inte äventyras därigenom.

8 §

En behållare behöver inte märkas om den finns i ett separat rum eller en separat byggnad där varningspåskrifter finns på rummets eller byggnadens dörrar och där andra farliga ämnen inte förvaras samtidigt.

En behållare behöver inte märkas särskilt, om den är belägen på ett från anläggningens övriga verksamhet avskilt processområde där i huvudsak ett farligt ämne eller en farlig blandning av ämnen hanteras och där vid gränserna finns märkningar enligt detta beslut. Om det finns behållare med andra farliga ämnen på processområdet skall de emellertid märkas separat.

Om en behållare är belägen under jorden behöver den inte märkas. Mynningarna hos påfyllningsrör till underjordiska behållare skall likväl förses med tillräckligt tydliga märkningar eller kännetecken, vilka visar vilket ämne varje behållare innehåller.

När ett farligt ämne som har tappats från en behållare används som bulkämne, skall avtappningsplatsen förses med påskrifter på det sätt som föreskrivs i statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen.

9 §

Har en behållare försetts med en sådan märkning enligt något annat stadgande som till sitt innehåll och informationsvärde motsvarar en märkning enligt detta beslut, behöver behållaren inte märkas enligt detta beslut.

Används en behållare med farligt ämne endast för transport, behövs inte någon märkning enligt detta beslut, om behållaren har märkts i enlighet med transportbestämmelserna.

10 §

En behållare behöver inte märkas i enlighet med detta beslut, om

1) den innehåller alkoholdrycker;

2) den innehåller en teknisk produkt som innehåller etylalkohol, såvida produkten inte innehåller andra farliga ämnen; eller

3) den kemiska sammansättningen hos behållarens innehåll förändras på grund av en kemisk reaktion eller en sammanblandning av ämnen.

11 §

Arbetarskyddsstyrelsen kan i fråga om de enskilda branscherna, ämnena och produkterna, på de villkor som den bestämmer, medge undantag från skyldigheten att märka behållare för farliga ämnen. Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå kan medge motsvarande undantag arbetsplatsvis.

12 §

Arbetsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1989.

Helsingfors den 27 april 1989

Minister
Matti Puhakka

Avdelningschef
Juha Peltola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.