408/1989

Given i Helsingfors den 12 maj 1989

Lag om ändring av 2 § lagen om skydd för unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 2 § 1 mom. 1 punkten lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67), samt

ändras 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 31 januari 1975 (61/75), som följer:

2 §

Utöver vad 1 mom. stadgar skall i arbeten som avses i dess 2 punkt i tillämpliga delar iakttas vad som i 5 och 13 §§ stadgas om anställande i arbete och i 16 § om förande av förteckning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 16/89
Socialutsk. bet. 4/89
Stora utsk. bet. 26/89

Helsingfors den 12 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.