406/1989

Given i Helsingfors den 5 maj 1989

Lag om ändring av 32 och 60 §§ gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 32 § gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag av den 10 juni 1988 (512/88) och till 60 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 juli 1985 (615/85), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

32 §

Skolnämnden skall delgiva sökanden sitt beslut i enlighet med 32 § 1 mom. kommunallagen (953/76) genom att lägga fram nämndens protokoll offentligt. Besvärstiden räknas från det beslutet lades fram.


60 §

I beslut av skolstyrelsen, genom vilket besvär över skolnämndens beslut i ärende som gäller besättande av en tjänst såsom ordinarie har avgjorts, får den som anser att beslutet kränker hans rätt söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 12/89
Kulturutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 22/89

Helsingfors den 5 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.