403/1989

Utfärdat i Helsingfors den 27 april 1989

Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för verkställande av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 10 § 4 och 5 mom. lagen om förskottsuppbörd, sådana de lyder i lagen den 7 april 1989 (315/89), förordnat:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs på annan prestation än prestation i penningar per löneperiod genom att lägga prestationen till löneperiodens penninglön.

Är den i 1 mom. avsedda prestationen tillfällig, verkställs förskottsinnehållningen under samma kalenderåret så, att prestationen läggs antingen till penninglönen för löneperioden som närmast följer efter prestationen eller fördelas jämnt på penninglönerna för resterande löneperioder som följer på prestationen.

Uppgår den i 1 mom. avsedda prestationen högst till 1 000 mark per år, kan förskottsinnehållningen verkställas avvikande från 1 momentet på en gång om året senast vid den sista löneutbetalningen under samma kalenderåret.

2 §

På den ränteförmån som uppkommer av ett i 48 § 2 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett lån som fåtts av arbetsgivaren och på förmån som uppkommer av försäkringsavgiften för en i 61 § avsedd personförsäkring verkställs förskottsinnehållningen minst en gång om året senast vid den sista löneutbetalningen under samma kalenderåret.

3 §

Om arbetsförhållandet utgår under loppet av kalenderåret verkställs förskottsinnehållningen på prestationer som avses i 1 och 2 § senast i samband med arbetsförhållandets sista lönebetalning.

4 §

På resekostnadsersättning som under år 1989 betalas på grund av arbetsresa verkställs förskottsinnehållningen efter det att resan företagits senast i samband med löneutbetalningen för löneperioden som närmast följer efter resekostnadernas ersättande, likväl senast i samband med den sista lönebetalningen eller betalningen av resekostnadsersättningar under år 1989.

Om den i 1 mom. avsedda prestationen betalas under år 1990, verkställs förskottsinnehållningen senast i samband med löneutbetalningen för löneperioden som närmast följer efter resekostnadernas ersättande.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1989. Beslutet tillämpas första gången vid förskottsinnehållningen under år 1989.

Helsingfors den 27 april 1989

Vid förfall för generaldirektören Överdirektör
Paavo Paavola

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.