400/1989

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 1989

Statsrådets beslut om ändring av beslutet om de allmänna grunderna för exportgarantipremier

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet ändrat 1 a § 2 och 3 mom. samt 2-4 §§ statsrådets beslut av den 13 mars 1980 om de allmänna grunderna för exportgarantipremier (199/80),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a § 2 och 3 mom. samt 3 § i statsrådets beslut av den 29 januari 1981 (78/81), 2 § i statsrådets beslut av den 26 november 1981 (804/81) och 4 § i statsrådets beslut av den 24 januari 1985 (69/85), som följer:

1 a §

Garantipremien skall beräknas på den del av köpesumman för vilken garanti har godkänts.

Garantipremien skall fastställas till minst 0,05 %. Garantipremien kan fastställas till högst 1,0 % om garantipremietiden är högst 6 månader, till högst 5,0 % om garantipremietiden är högst 5 år, till högst 9,0 % om garantipremietiden är högst 10 år och till högst 14,0 % om garantipremietiden är högst 15 år. Om garantipremietiden överstiger 15 år kan garantipremien höjas ytterligare med högst 0,3 procentenheter för varje tidsperiod på 6 månader utöver 15 års garantipremietiden.

2 §

Då statens exportgaranti beviljas med stöd av 2 § 4 punkten lagen om exportgaranti åt en bank eller annan kreditgivare till säkerhet för sådan kredit som beviljats en exportör för finansiering av exporttransaktioner, uppbärs för garantin beroende på kredittidens längd och gäldenärens kreditvärdighet en garantipremie uppgående till minst 0,1 % och högst 1,0 % per år, beräknad på det sammanlagda beloppet av den åt exportören beviljade kreditgränsen eller det kreditbelopp som garantin omfattar.

3 §

Då statens exportgaranti beviljas med stöd av 2 § 4 punkten lagen om exportgaranti åt en bank eller annan kreditgivare till säkerhet för sådan kredit som beviljats en utländsk beställare eller annan gäldenär för inköp av exportvaror, uppbärs för garantin en garantipremie, som bestämts i tillämpliga delar enligt samma grunder som ovan i 1 och 1 a §§, dock sålunda, att garantipremien beräknas på det kreditbelopp som garantin omfattar.

4 §

Då statens exportgaranti beviljas med stöd av 2 § 8 punkten lagen om exportgaranti för det fall att en säkerhet som ställs för en exportör till förmån för en utländsk beställare tas i anspråk eller med stöd av lagens 2 § 4 punkt såsom motsäkerhet åt den som ställt säkerheten, uppbärs för garantin en garantipremie på minst 0,2 % och högst 2,0 % per år.

Då garantipremien fastställs skall beaktas omfattningen av det skydd som garantin ger och den kreditvärdighet som garantins förmånstagare och förmånstagarens land har.


Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1989.

Helsingfors den 4 maj 1989

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Yngre regeringssekreterare
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.