396/1989

Given i Helsingfors den 5 maj 1989

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 14 § 8 och 8 a punkten,

av dessa lagrum 8 punkten sådan den lyder i förordning av den 13 maj 1983 (449/83) och 8 a punkten sådan den lyder i förordning av den 21 oktober 1977 (742/77),

ändras 2 § 1 mom. 11 punkten, 16, 24, 24 a och 47 §§, 48 a § 1 mom., 55 § 2 mom. och 62 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. 11 punkten sådan den lyder i nämnda förordning av den 13 maj 1983, 16 § sådan den lyder i förordning av den 20 mars 1981 (208/81), 24 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 24 juni 1968, den 16 januari 1976 och den 29 augusti 1986 (351/68, 39/76 och 644/86), 24 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 16 januari 1976 och genom förordning av den 17 januari 1986 (25/86), 47 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 9 april 1954 och den 22 februari 1980 (191/54 och 131/80), 48 a § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 21 oktober 1977 och 55 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 oktober 1970 (656/70), samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 16 januari 1976, den 13 maj 1983 och den 17 januari 1986 samt genom förordningar av den 23 februari 1973 och den 24 februari 1984 (189/73 och 216/84), en ny 4 punkt, som följer:

2 §

I statsrådet finnas för de särskilda förvaltningsgrenarna statsrådets kansli och följande ministerier, nämligen:


11) arbetsministeriet samt


16 §

Justitieministeriet handlägger ärenden angående

1) lagstiftningen, om den inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) statliga och kommunala val samt folkomröstning,

3) justitiekanslersämbetet,

4) domstolar, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

5) allmän rättshjälpsverksamhet och fri rättegång samt den allmänna advokatföreningen,

6) åklagarväsendet,

7) utsökningsväsendet, verkställighet av fängelsestraff samt annan verkställighet av domar, utslag och beslut,

8) fångvårdsväsendet och kriminalvård som ges i frihet,

9) benådning,

10) internationell rättshjälp och utlämning på grund av brott, om ärendet inte ankommer på något annat ministerium,

11) straffregistret,

12) stiftelser, föreningsregistret, partiregistret och den tillsyn över partierna som avses i partilagen (10/69),

13) tillsyn över att tryckfrihetslagen iakttas,

14) landskapet Ålands självstyrelse,

15) Finlands författningssamling,

16) utredning av storolyckor,

17) äktenskapsrättsliga ansökningar.

Till ministeriets förvaltningsområde hör

högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna med undantag av Ålands länsrätt, vattenöverdomstolen, domsagorna, rådstuvurätterna och magistraterna, jorddomstolarna, vattendomstolarna, fängelsedomstolen, marknadsdomstolen, omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, stadsfiskalsämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland, stadsfogdeämbetena, Helsingfors exekutionsverk och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, dataombudsmannens byrå, rättspolitiska forskningsinstitutet och Helsingfors kriminalpolitiska institut verksamt i anslutning till Förenta Nationerna samt de till fångvårdsväsendet hörande fängelserna och öppna anstalterna, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral.

Vissa justitieförvaltningsärenden skall från justitieministeriet föredras i högsta domstolen i enlighet med vad som stadgas särskilt.

17 §

Inrikesministeriet handlägger ärenden angående:


4 a) Finlands flagga och Finlands vapen;


24 §

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger ärenden angående

1) social- och privatförsäkring samt folkpensionsanstalten,

2) socialvård och sociala understöd,

3) hälsovård, sjukvård och läkemedelsförsörjning samt företagshälsovård, om ärendet inte ankommer på arbetsministeriet,

4) nykterhetsarbetet och alkoholfrågor,

5) jämställdhet mellan kvinnor och män,

6) flyktingar, om ärendet inte ankommer på något annat ministerium.

Underställda social- och hälsovårdsministeriet är

socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, institutet för arbetshygien, prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, olycksfallsverket, strålsäkerhetscentralen och folkhälsoinstitutet.

24 a §

Arbetsministeriet handlägger ärenden angående

1) planering och styrning av arbetskraftspolitiken samt forskning och annan planering som hör till förvaltningsområdet,

2) anställningsförhållanden, arbetarskydd, arbetstid, systemen för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor samt kollektivavtal,

3) fullgörande av skyldigheten att ordna företagshälsovård och övervakningen därav,

4) medling i arbetstvister,

5) skogsavlöning,

6) service- och studieverksamhet för sjömän,

7) yrkesvägledning,

8) arbetsförmedling,

9) yrkesutbildning för arbetskraften, om ärendet inte ankommer på något annat ministerium,

10) internationellt praktikantutbyte, om ärendet inte ankommer på något annat ministerium,

11) sysselsättning och arbetslöshet,

12) anordnande av allmänna arbeten för att främja sysselsättningen, om ärendet inte ankommer på något annat ministerium,

13) lönegaranti,

14) migration,

15) ordnande av civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,

16) Internationella arbetsorganisationen.

Underställda arbetsministeriet är

arbetskraftsinstitutet, distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden, förlikningsmännen för arbetstvister, arbetarskyddsstyrelsen, arbetsrådet och sjömansservicebyrån.

47 §

Statsrådet bestämmer vilka ärenden som på grund av sin ekonomiska eller övriga betydelse skall handläggas i statsrådets finansutskott eller undergå finansbehandling i finansministeriet innan de avgörs.

Har finansutskottet i ärenden som på annat sätt än med stöd av lag hör till ett ministeriums beslutanderätt inte omfattat ministeriets förslag till avgörande och frångår ministern inte förslaget, skall ärendet underställas statsrådet för avgörande.

48 a §

Utöver vad som stadgas i 46-48 §§ finns inom statsrådet ett finanspolitiskt ministerutskott, vars ordförande är statsministern och övriga medlemmar finansministern, den minister som förordnats att handlägga ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde, handels- och industriministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsministern förordnade ministrar. Då en minister som är medlem av finanspolitiska ministerutskottet av någon orsak som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sina uppgifter, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare medlem av finanspolitiska ministerutskottet.


55 §

Över ett ministeriums beslut i ärenden som avgjorts av ministern eller en tjänsteman skall föras en beslutsförteckning, om någon expedition inte utfärdas eller vederbörande inte skriftligen underrättas om avgörandet. Över ärenden som behandlats i utrikesutskottet förs en förteckning som uppgörs av föredraganden. Beslut som har fattats i finansutskottet samt sådana beslut av finansministeriet som avses i 47 § 1 mom. införs i föredragningslistorna, vilka sammanhäftas.


62 §

Av republikens president utfärdade öppna brev om utnämning av medlemmar i statsrådet skall publiceras i Finlands författningssamling.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989. Till den del 16 § 2 mom. gäller länsrätterna träder momentet i kraft den 1 november 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.