382/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Lag om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statliga ämbetsverk och inrättningar kan i enlighet med denna lag i samråd med utrikesministeriet och inom de anslag som i statsbudgeten har reserverats för utvecklingssamarbete delta i uppgifter som gäller utvecklingssamarbete här i landet och utomlands.

2 §

Deltagande i uppgifter som gäller utvecklingssamarbete förutsätter att dessa är förenliga med den ordinarie verksamheten vid ämbetsverket eller inrättningen och att deltagandet inte medför särskilda olägenheter för den normala verksamheten.

3 §

Innehållet och förfaringssätten i fråga om samarbetet mellan utrikesministeriet och andra statliga ämbetsverk eller inrättningar fastställs skriftligen mellan dem för varje enskild uppgift.

Den handling, med vilken innehållet och förfaringssättet i fråga om samarbetet fastställs, godkänns av det ministerium under vilket förvaltningsområdet hör, om inte något annat stadgas för ämbetsverket eller inrättningen eller ministeriet beslutar något annat.

4 §

De kostnader som ett ämbetsverk eller en inrättning orsakas av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete och som avses i denna lag debiteras ur de anslag som anvisats för utvecklingssamarbetet under utrikesministeriets huvudtitel. Kostnaderna beräknas enligt 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

5 §

Utrikesministeriet har rätt att få godkänna personval som ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning förrättat för uppgifter enligt denna lag samt att i de fall som anges i förordning förutsätta att den som utför sådana uppgifter ersätts med någon annan.

6 §

En anställd vid ett ämbetsverk eller en inrättning som skall sköta uppgifter som gäller utvecklingssamarbete får inte utnyttja eller olovligen röja omständigheter som i tjänsten har kommit till hans kännedom och som enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms skall hållas hemliga eller som annars på grund av sakens natur uppenbart skall hållas hemliga. Denna tystnadsplikt gäller också efter det anställningsförhållandet har upphört.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 203/89
Utrikesutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 13/89

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.