356/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter, 12 § 1 mom. 54 punkten och i 14 § punkt 2 i avsnittet Anmälan till handelsregistret,

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i lag av den 10 mars 1989 (263/89), i 14 § punkt 2 i avsnittet Anmälan till handelsregistret i lag av den 2 december 1988 (1021/88) samt 12 § 1 mom. 54 punkten i lag av den 21 januari 1977 (89/77), som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna jämte länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telestyrelsen, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


54) tillstånd för innehav och användning av radiosändare, beslut om godkännande av radiosändare och beslut om störningsskydd vid radiomottagningsstationer, om för detta uppbärs en avgift som avses i radiolagen (517/88), tillstånd för mottagare av rundradiosändningar, om för detta uppbärs en avgift enligt lagen angående radioanläggningar (8/27), samt certifikat över radioexamen, om för detta uppbärs en avgift som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73);


14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:


Anmälan till handelsregistret:


2) för ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning eller andelslags stadgar eller ändring av öppet bolag eller kommanditbolag till aktiebolag samt förening till andelslag 1 200 mark och för annan ändringsanmälan 240 mark.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989.

Regeringens proposition 8/89
Statsutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 20/89

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.