330/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Förordning om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst

På föredragning av handels- och industriministern stadgas:

Distriktsbyråerna och deras uppgifter
1 §

För den regionala skötseln av de uppgifter som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde och som gäller i denna förordning nämnda tjänster åt företag finns distriktsbyråer för företagstjänst vilka lyder under ministeriet (handels- och industriministeriets företagstjänst).

Under distriktsbyråerna kan finnas lokalbyråer. Handels- och industriministeriet beslutar om inrättande av lokalbyråer.

2 §

Distriktsbyråernas verksamhetsområden följer länsgränserna med följande undantag:

1) till Satakunta distriktsbyrås verksamhetsområde hör kommunerna Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiukainen, Kodisjoki, Kullaa, Kumo, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Punkalaidun, Raumo, Raumo lk, Sastmola, Siikainen, Säkylä, Ulvsby och Vampula,

2) till Åbo distriktsbyrås verksamhetsområde hör Ålands län samt de övriga kommunerna i Åbo och Björneborgs län utom de som hör till Satakunta eller Birkalands distriktsbyråers verksamhetsområde,

3) till Birkalands distriktsbyrås verksamhetsområde hör kommunerna Birkala, Ikalis, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, Luopioinen, Längelmäki, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sahalahti, Suodenniemi, Tammerfors, Tavastkyro, Toijala, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Vilppula, Virdois, Ylöjärvi och Äetsä,

4) till Södra Tavastehus distriktsbyrås verksamhetsområde hör de övriga kommunerna i Tavastehus län utom de som hör till Birkalands distriktsbyrås verksamhetsområde,

5) till Kajanalands distriktsbyrås verksamhetsområde hör kommunerna Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi och Vuolijoki,

6) till Uleåborgs distriktsbyrås verksamhetsområde hör de övriga kommunerna i Uleåborgs län utom de som hör till Kajanalands distriktsbyrås verksamhetsområde.

3 §

En distriktsbyrå har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde dra försorg om statliga åtgärder som syftar till att främja främst småföretagen och de medelstora företagen.

För utförande av sin uppgift skall distriktsbyrån

1) fatta beslut om beviljande, utbetalning och återkrav av statsunderstöd på det sätt som stadgas eller bestäms särskilt,

2) avge utlåtanden över ansökningar om statliga stödåtgärder,

3) sörja för att utbildnings- och rådgivningsverksamhet anordnas för företagare samt på uppdrag dra försorg om andra utvecklingsprojekt inom företagsverksamheten i området,

4) i frågor som ansluter sig till byråns uppgift stå i förbindelse med statliga och kommunala myndigheter inom sitt verksamhetsområde samt med organisationer inom näringslivet,

5) företa utredningar och undersökningar som hör till distriktsbyråns verksamhetsområde,

6) göra framställningar och avge utlåtanden om andra frågor som hör till distriktsbyråns verksamhetsområde, samt

7) fullgöra andra för byrån stadgade åligganden samt de uppdrag som statsrådet och handels- och industriministeriet ger byrån.

Om anordnandet av distriktsbyråernas uppgifter ges noggrannare bestämmelser i distriktsbyråns arbetsordning. Den fastställs av distriktschefen.

Distriktsbyråernas tjänstemän
4 §

Vid distriktsbyråerna finns en distriktschef. Vid distriktsbyråerna kan också finnas biträdande distriktschefer och företagsforskare. Dessutom kan vid distriktsbyråerna finnas företagskonsulenter, konsulenter, avdelningssekreterare, byråsekreterare och byråfunktionärer samt tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande. Distriktsbyråerna kan också ha personal för vars avlöning medel särskilt har anvisats distriktsbyrån.

Behandling av ärenden
5 §

Ärenden som ankommer på distriktsbyrån avgörs av distriktschefen som också leder och övervakar distriktsbyråns verksamhet.

Behörighet för tjänsterna, besättande av tjänsterna och beviljande av tjänstledighet
6 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid distriktsbyrån är

1) för distriktschefen och biträdande distriktscheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med företagsverksamhet,

2) för företagsforskare för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med företagsverksamhet,

3) för företagskonsulenter och konsulenter för tjänsten lämplig högskole- eller institutsexamen, samt

4) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

7 §

Distriktschefen utnämns av statsrådet och biträdande distriktscheferna av handels- och industriministeriet. Annan personal utnämns eller anställs av distriktschefen.

Handels- och industriministeriet beslutar om hur tjänsterna, med undantag av distriktschefstjänsten, och personalen i arbetsavtalsförhållande skall placeras vid distriktsbyråerna. Distriktsbyrån skall i god tid innan en tjänst eller uppgift besätts göra anmälan därom till ministeriet. Anmälan skall också göras då distriktsbyrån beslutar om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt eller om skötseln av en tjänst under tjänstledighet.

8 §

Tjänstledighet samt motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av distriktschefen. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock biträdande distriktschefen av handels- och industriministeriet. Distriktschefen beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet.

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tjänstledighet beslutar den som beviljar tjänstledigheten.

9 §

Då distriktschefen har förhinder sköts hans uppgifter av en tjänsteman som handels- och industriministeriet har utsett.

Ikraftträdande
10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 juni 1971 om handels- och industriministeriets industridistrikt (498/71) jämte senare ändringar.

Den personal som har utnämnts eller antagits till industridistrikten fortsätter utan särskilda åtgärder i motsvarande uppgifter som överensstämmer med förordningen.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.