319/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Förordning om ändring av förordningen om försäkringsbolag

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1064/79) samt

fogas till förordningen nya 1 a och 3 a §§ som följer:

1 a §

När koncession ansöks för ett försäkringsbolag som skall bildas skall av den verksamhetsplan som fogas till ansökan framgå

1) vilka försäkringsformer verksamheten avses omfatta,

2) en utredning om de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren för försäkringar som erbjuds med standardvillkor och om premietabellerna för dem,

3) en kalkyl över resultatet under de tre första verksamhetsåren, varav skall framgå premieinkomsterna och skadekostnaderna, placeringsverksamhetens avkastning och kostnader, driftskostnaderna samt förändringar i premieansvaret och ersättningsansvaret,

4) en utredning om hur återförsäkringen ordnats samt

5) en utredning om hur verksamheten ordnats i övrigt.

Vad som stadgas i 1 mom. om verksamhetsplan gäller i tillämpliga delar när ett försäkringsbolag ansöker om utvidgning av koncessionen.

2 §

Handlingar som gäller fusion av försäkringsbolag, överlåtelse av försäkringsbestånd, ombildning av ett försäkringsaktiebolag till ömsesidigt försäkringsbolag eller av ett ömsesidigt försäkringsbolag till försäkringsaktiebolag skall finnas till påseende hos social- och hälsovårdsministeriet till slutet av den utsatta tid som nämns i 8 kap. 14 § 2 mom. och 16 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

3 a §

När ett försäkringsbolag eller en ändring som gäller dess bolagsordning, aktiekapital, garantikapital eller grundfond har antecknats i handelsregistret, skall försäkringsbolaget utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.