318/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 2 kap. 2 § 1 och 3 mom. och 5 § samt 18 kap. 8 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 kap. 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 juni 1986 (517/86), samt

fogas till 14 kap. 5 § ett nytt 3 mom. och till 18 kap. 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

2 §

För det försäkringsbolag som skall bildas skall hos statsrådet ansökas om koncession. Till ansökningen skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan).


Ett försäkringsbolag skall hos statsrådet ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar bedriva försäkringsrörelse som inte nämns i den gällande koncessionen. Till ansökningen skall fogas en verksamhetsplan.


5 §

Koncession skall beviljas, om inte den planerade försäkringsrörelsen bedöms äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst följande belopp:

1) vid bedrivande av livförsäkringsrörelse 12 000 000 mark,

2) vid bedrivande av kredit-, ansvars- eller avbrottsförsäkringsrörelse 12 000 000 mark,

3) vid bedrivande av brand- eller sjöförsäkringsrörelse 10 000 000 mark och

4) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 6 000 000 mark.

Koncession kan också beviljas ett bolag vars grundkapital uppgår till minst hälften av det belopp som anges i 1 mom.

Koncessionen kan av särskilda skäl begränsas till att gälla en viss försäkringsgren, en viss kundgrupp eller ett visst geografiskt område. Då saken prövas skall arten och omfattningen av den tilltänkta försäkringsrörelsen samt dess inverkan på utvecklingen av försäkringsväsendet beaktas.

De belopp som anges i denna paragraf kan genom förordning ändras så att de motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån. Vad denna paragraf stadgar om beviljande av koncession gäller på motsvarande sätt utvidgning av koncession.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 §

Om den försäkringsrörelse som ett bolag bedriver har väsentligt mindre omfattning än vad koncessionen berättigar till, kan statsrådet begränsa eller återkalla koncessionen för bolaget.

18 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Allmän åklagare skall innan åtal väcks för ett brott som avses i 1 mom. inhämta social- och hälsovårdsministeriets utlåtande. När domstolen behandlar brottmålet skall den ge ministeriet tillfälle att bli hört.

8 §

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall vid försäkringsbolagen finnas försäkringsmatematiker. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989.

Stadgandena i denna lag om beviljande och utvidgning av koncession tillämpas på ansökningar som görs sedan lagen har trätt i kraft.

Ett försäkringsbolag som erhållit koncession får inte genom bolagsstämmans beslut nedsätta sitt grundkapital så att det understiger det belopp som anges i 2 kap. 5 § 1 mom.

Försäkringsbolag, som enligt de stadganden som gäller då denna lag träder i kraft inte har varit skyldiga att anställa en försäkringsmatematiker, skall ha en sådan inom ett år från ikraftträdandet.

Regeringens proposition 83/89
Lagutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 2/89

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.