316/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Lag om ändring av 5 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift 5 § 1 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 mom. i lag av den 26 juni 1987 (589/87) och 4 mom. i lag av den 14 juni 1985 (461/85), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lagar och genom lag av den 11 augusti 1978 (613/78), ett nytt 5 mom. och temporärt ett nytt 6 mom. som följer:

5 §

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares socialskyddsavgift till länsskatteverket i samband med betalningen av förskottsinnehållning senast den 10 dagen i kalendermånaden efter löneutbetalningsmånaden. I samband med betalningen av förskottsinnehållning på sjöarbetsinkomst som avses i 93 och 94 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall arbetsgivares socialskyddsavgift betalas senast den 10 dagen i den andra kalendermånaden efter löneutbetalningsmånaden. Kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten skall likväl betala socialskyddsavgifterna så att de dras av från den utdelning som enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under månaden efter löneutbetalningsmånaden. Anmälan om det belopp som skall dras av skall senast ovan nämnda dag göras till länsskatteverket.


Nordiska Investeringsbanken och den som är skyldig att uppbära källskatt skall betala socialskyddsavgift inom den tid som stadgas för betalning av slutlig löneskatt och källskatt.

Med avvikelse från vad som stadgas ovan skall arbetsgivaren betala arbetsgivares socialskyddsavgift för andra prestationer än penningprestationer inom den tid som stadgas i 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd för betalning av förskottsinnehållning.

Stadgandet i 5 mom. gäller även arbetsgivares socialskyddsavgift som skall betalas för den skattepliktiga delen av resekostnadsersättning på grund av arbetsresa 1989.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1989. Stadgandet i 5 § 6 mom. gäller till utgången av 1990.

Regeringens proposition 1/89
Statsutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 14/89

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.