300/1989

Given i Helsingfors den 23 mars 1989

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 1 § 2 mom., 7 § 2 punkten, 30 § 1 mom. 1 punkten och 58 § 2 mom. 8 punkten,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 30 § 1 mom. 1 punkten och 58 § 2 mom. 8 punkten sådana de lyder i förordning av den 22 januari 1988 (55/88), samt

fogas till förordningen nya 14 c och 44 a §§ som följer:

1 §

Vid ministeriet finns dessutom den nordiska samarbetsministerns sekretariat samt en övervaknings- och inspektionsenhet.

7 §

Politiska avdelningen handlägger ärenden som angår


2) Finlands deltagande i Förenta Nationernas och dess fackorgans samt andra internationella organisationers verksamhet ävensom Finlands deltagande i internationella möten, till den del dessa inte hör till andra avdelningars eller enheters verksamhetsområde.

14 c §

Den nordiska samarbetsministerns sekretariat har till uppgift att handlägga de ärenden som hör till den nordiska samarbetsministerns verksamhetsområde.

Den nordiska samarbetsministerns sekretariat lyder under statssekreteraren.

30 §

Republikens president förordnar

1) till avdelningschef, inspektör inom utrikesförvaltningen, tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern, ambulerande ambassadör, biträdande avdelningschef och konsultativ tjänsteman ett utrikesråd,


44 a §

Tjänstemannaställföreträdaren för den nordiska samarbetsministern är chef för den nordiska samarbetsministerns sekretariat.

58 §

Tjänster som avses i 1 mom. är


8) det utrikesråd som förordnats till tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern och ett legationsråd vid den nordiska samarbetsministerns sekretariat,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.