297/1989

Given i Helsingfors den 23 mars 1989

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 36 § 3 mom. riksdagsordningen, sådant det lyder i lag av den 14 november 1969 (685/69), och

fogas till lagen en ny 37 b § som följer:

36 §

I frågor som avses i 1 mom. kan statsrådet utom dagordningen till riksdagen avge en redogörelse, som skall föredras för riksdagen och bordläggas till något följande plenum. Sedan diskussionen avslutats remitteras redogörelsen till ett utskott för beredning, om inte riksdagen beslutar övergå till dagordningen utan att remittera ärendet till ett utskott. Efter att ha behandlat redogörelsen skall utskottet i sitt betänkande föreslå ordalydelsen till ett uttalande med anledning av redogörelsen. Riksdagen fattar beslut om uttalandets slutliga innehåll och övergår till dagordningen. Vid behandlingen av en redogörelse kan förslag inte framställas och beslut inte fattas om huruvida statsrådet eller en medlem därav åtnjuter riksdagens förtroende.


37 b §

I riksdagen kan spörsmål ställas till statsrådet i aktuella angelägenheter som angår rikets styrelse eller dess förhållande till utländska makter och som hör till statsrådets behörighetsområde och inte är av ringa betydelse. Ett spörsmål skall ställas skriftligen och lämnas till talmannen undertecknat av minst fyra riksdagsmän.

Talmanskonferensen beslutar vilka av de till talmannen inlämnade spörsmålen som skall sändas till statsrådet för att besvaras. Övriga spörsmål förfaller.

På statsrådets vägnar skall spörsmålet under nästa frågetimme med statsrådet besvaras av statsministern eller, om statsministern så bestämmer, av den medlem av statsrådet till vars verksamhetsområde saken hör eller av någon annan medlem av statsrådet. Spörsmålets första undertecknare får med anledning av svaret först ordet. Talmannen skall enligt prövning tillåta riksdagsmän och medlemmar av statsrådet att yttra sig i saken. Annan diskussion i ärendet tillåts inte. När de begärda anförandena har hållits eller när talmannen anser att saken har diskuterats tillräckligt, skall han förklara diskussionen avslutad. Ett spörsmål som inte har blivit besvarat när talmannen avslutar plenum skall besvaras under en senare frågetimme.

I ärenden som nämns i denna paragraf fattar riksdagen inte beslut.

Närmare stadganden om framställande av spörsmål samt om svar och andra anföranden utfärdas i arbetsordningen för riksdagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 246/88
Grunglagsutsk. bet. 2/89
Stora utsk. bet. 17/89

Helsingfors den 23 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.