281/1989

Given i Helsingfors den 17 mars 1989

Förordning om ändring av elförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i elförordningen av den 14 december 1979 (925/79) 3 § och 3 kap.,

ändras 2 och 18 §§, 20 § 2 mom., 21 § 1 mom., 22 §, 23 § 2 mom., 24 och 25 §§, 5 kap. och 28 § samt

fogas till 23 § ett nytt 3 mom. och till förordningen nya 24 a och 25 a §§ som följer:

2 §

Med elöverföringsanläggning avses en elanläggning med en märkspänning som överstiger 20 kilovolt. Med elöverföringsanläggning avses likväl inte en elanläggning som är avsedd för produktion eller utnyttjande av elektricitet.

18 §

Skyldig att delta i en regionkommissions verksamhet är

1) ett elverk som inom samarbetsregionen levererar elektricitet direkt till allmänt bruk och till vilket minst 500 elförbrukare är anslutna,

2) en partiförsäljare av elektricitet som i betydande utsträckning levererar elektricitet till samarbetsregionens industrier eller elverk samt

3) en elproducent som inom samarbetsregionen förfogar över ett kraftverk vars generatorer har en märkeffekt på sammanlagt minst 2 megawatt, eller som ämnar låta bygga ett sådant kraftverk inom samarbetsregionen.

20 §

Konstaterar ministeriet att sammansättningen av en regionkommission strider mot 19 § ellagen eller mot denna förordning, skall ministeriet bestämma att regionkommissionen skall väljas på nytt.

21 §

En regionkommission väljs för tre kalenderår i sänder. Om en medlem av kommissionen avlider eller befrias från sitt uppdrag, skall i hans ställe väljas en ny medlem för återstoden av mandatperioden i enlighet med vad som överenskommits då kommissionen valdes. Angående kommissionens sammansättning samt förändringar som skett i denna under mandatperioden skall anmälan utan dröjsmål göras till ministeriet.


22 §

Regionkommissionen sammankallar de i 18 § nämnda elverken för val av ny regionkommission. Varje elverk som är skyldigt att delta i kommissionens verksamhet får sända en representant till sammanträdet.

23 §

En regionplan skall uppgöras med tre års mellanrum för minst fem år. I planen skall framläggas en tillräckligt specificerad utredning om de byggnadsprojekt för kraftverk och elanläggningar som planeras bli inledda under de tre första åren. I regionplanen skall också varje elverks distributionsområde anges.

Regionkommissionen skall anhålla om utlåtande av länsstyrelserna och regionplansförbunden inom regionen beträffande regionplanen och översynen samt kompletteringen av den i den utsträckning som ministeriet bestämmer.

24 §

I regionplanen skall medtas

1) kraftverk i vilka den sammanlagda märkeffekten av de generatorer som skall byggas samtidigt är minst 2 megawatt och under 250 megawatt,

2) elöverföringsanläggningar vars märkspänning är minst 45 kilovolt,

3) elöverförings- och distributionsanläggningar vars märkspänning överstiger 1 000 volt och är mindre än 45 kilovolt, om elverket bygger den på något annat elverks distributionsområde och verken inte är eniga om dess uppförande samt

4) elverkens distributionsområden och ändringar av dem.

I regionplanen skall likväl inte medtas projekt som enligt 27 § anmäls direkt till ministeriet.

I fråga om sådana kraftverk och i tillämpliga delar elanläggningar som skall medtas i regionplanen samt i anmälningar om översyn och kompletteringar av den skall anges projektets typ, förläggningsplats och huvuddimensioneringsvärden samt bränslen och anskaffningen av dem, byggnadstiden, kostnadsberäkning samt utredning om projektets nödvändighet, miljökonsekvenser, sysselsättningsverkningar och lämplighet med tanke på områdets markanvändning liksom även andra behövliga uppgifter. I fråga om ändringar av distributionsområdena skall anges motiven till och tidpunkten för ändringen, antalet konsumenter på det område som ändringen gäller och andra behövliga uppgifter.

24 a §

Ministeriet skall om sitt beslut enligt 22 § ellagen lämna meddelande inom tre månader från den dag då regionplanen senast skall tillställas ministeriet eller, om regionplanen tillställs ministeriet efter denna tid, inom tre månader från det regionplanen kom ministeriet till handa.

I fråga om anmälan som gäller översyn och komplettering av regionplan räknas tremånaderstiden från den tidpunkt då anmälan har tillställts ministeriet.

Innehåller en regionplan eller anmälan om översyn eller komplettering av den sådana brister att ministeriet måste anhålla om ytterligare utredning av regionkommissionen, räknas tremånaderstiden från den tidpunkt då utredningen har tillställts ministeriet.

25 §

Ministeriet skall omedelbart sända regionplanen till Elinspektionscentralen.

25 a §

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om valet av regionkommission och om dess verksamhet samt om hur regionplan skall uppgöras och tillställas ministeriet.

5 kap.

Byggnadstillstånd och byggnadsanmälningar

26 §

Tillstånd enligt 24 § ellagen skall begäras för kraftverk i vilket den sammanlagda märkeffekten av de generatorer som skall byggas samtidigt är minst 250 megawatt.

Till ansökan om tillstånd skall fogas en av ministeriet föreskriven utredning, av vilken framgår kraftverkets typ, förläggningsplats, huvuddimensioneringsvärden och bränslen samt anskaffningen av dem, byggnadstidtabell, kostnadskalkyl, preliminär finansieringsplan och lönsamhetskalkyler, en utredning om projektets nödvändighet, miljökonsekvenser, sysselsättningsverkningar och lämplighet med tanke på områdets markanvändning samt övriga uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan.

Ministeriet skall anhålla om utlåtande över tillståndsansökan från de mest representativa elverksorganisationerna och övriga behövliga utlåtanden.

27 §

Ett riksomfattande elverk kan anmäla följande projekt som gäller byggande av kraftverk och elanläggningar direkt till ministeriet:

1) ett kraftverk, där mängden av den utnyttjbara värmeenergi som produceras som fjärrvärme, vid processer inom industrin eller vid motsvarande bruk är ringa med tanke på elproduktionen,

2) en elanläggning, vars märkspänning är minst 220 kilovolt samt

3) en annan elanläggning som till sin överföringskapacitet eller i övrigt motsvarar en sådan elanläggning som avses i 2 punkten.

Till anmälan skall fogas den i 26 § 2 mom. nämnda utredningen om kraftverket och i tillämpliga delar om elöverföringsanläggningen, lönsamhetskalkyl likväl endast vid behov. Byggherren skall göra anmälan om projektet även till regionkommissionen i tillräckligt god tid för att projektet skall kunna beaktas då regionplanen görs upp. Ministeriet skall begära utlåtande av regionkommissionen över projektets lämplighet för regionens elförsörjning.

Meddelande om beslut som ministeriet fattat med stöd av 26 § ellagen skall inom tre månader efter det anmälan tillställdes ministeriet lämnas till den som gjort anmälan. Om anmälan innehåller sådana brister att ministeriet måste anhålla om tilläggsutredning av den som gjort anmälan, räknas tremånaderstiden från den tidpunkt då utredningen kom ministeriet till handa.

Ministeriet godkänner på ansökan ett elverk såsom riksomfattande elverk.

6 kap.

Övervakning och besiktningar

28 §

Elinspektionscentralen skall vid besiktning som avses i ellagen samtidigt förvissa sig om att behövliga tillstånd erhållits för byggandet av kraftverket eller elanläggningen, att byggnadsanmälan gjorts eller att projektet ingår i regionplanen och om att byggandet har skett i enlighet med tillståndsbeslutet, anmälan eller regionplanen.

Om vid besiktningen konstateras att i 1 mom. nämnt tillstånd för kraftverk eller elanläggning inte erhållits eller att anmälan inte gjorts eller inte ingår i regionplanen, skall Elinspektionscentralen anmäla saken till ministeriet. Likaså skall centralen göra anmälan till ministeriet, om avvikelse gjorts från tillståndsbeslut, anmälan eller regionplan och det inte är fråga om en obetydlig, motiverad avvikelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

En regionplan enligt denna förordning uppgörs första gången för åren 1991-1995. De kraftverk och elanläggningar, beträffande vilka anmälan om att de skall påbörjas under 1989 eller 1990 gjorts i en godkänd regionplan för elförsörjningen för åren 1989-1993, kan byggas i enlighet med planen. En regionplan för åren 1989-1993 kan kompletteras i enlighet med lagen den 13 januari 1989 om ändring av ellagen (59/89) och på det sätt som stadgas i denna förordning.

Ministeriet kan besluta att i 24 § 3 mom. nämnd utredning eller i 23 § 3 mom. angivna utlåtanden inte behövs när det gäller ett kraftverk eller en elanläggning som enligt planerna skall börja byggas 1989.

Helsingfors den 17 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.