276/1989

Given i Helsingfors den 17 mars 1989

Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli

På föredragning av statsministern ändras i förordningen den 24 februari 1984 om statsrådets kansli 9 § 1 mom., 10 § och 19 § 3 punkten,

av dessa lagrum 9 § 1 mom. och 19 § 3 punkten sådana de lyder i förordning av den 26 augusti 1988 (754/88) samt 10 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning och förordning av den 15 januari 1988 (31/88), som följer:

9 §

Vid statsrådets kansli finns tjänster som kanslichef med avtalslön, regeringsråd som är avdelningschef vid allmänna avdelningen, regeringsråd som är byråchef vid allmänna avdelningens administrativa byrå och byråchef vid allmänna avdelningens translatorsbyrå. Vid kansliet finns dessutom tjänster som informationschef, utvecklingschef, biträdande informationschef, äldre och yngre regeringssekreterare, biträdande byråchef vid translatorsbyrån, specialforskare, planerare, ADB-planerare, informatör, informationsplanerare, övertranslator, translator, informatiker, arkivarie, kamrer, föredragningssekreterare, överregistrator, biträdande informationssekreterare, avdelningssekreterare, notarie, registrator, biträdande kamrer, biträdande inspektör, chaufförsförman, vaktmästerichef, sessionsvakt, expeditionsvakt, vaktmästare, yngre vaktmästare, byråsekreterare, expeditör, byråfunktionär, chaufför, arkivbiträde, arkivfotograf, maskinskrivare samt bud.


10 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichef: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare: vad som stadgas i reglementet för statsrådet,

3) för utvecklingschef: högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

4) för informationschef och biträdande informationschef: högre högskoleexamen och vidsträckt erfarenhet av informationsverksamhet eller långvarig och vidsträckt erfarenhet av informationsverksamhet samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

5) för byråchefen vid translatorsbyrån: juris kandidatexamen, för biträdande byråchef och övertranslator: högre högskoleexamen; minst en biträdande byråchef och en övertranslator skall dock ha juris kandidatexamen och alla som nämns i denna punkt skall fullständigt behärska vartdera inhemska språket,

6) för den ena specialforskaren: högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt för den andra specialforskaren: högskoleexamen och förtrogenhet med terminologiarbete,

7) för planerare och informationsplanerare: högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

8) för informatör: högskoleexamen eller annan för tjänsten lämplig examen och erfarenhet av informationsverksamhet eller långvarig erfarenhet av informationsverksamhet samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

9) för ADB-planerare: högskoleexamen och förtrogenhet med automatisk databehandling,

10) för translator: högskoleexamen eller vid språkinstitut avlagd examen samt fullständigt behärskande av vartdera inhemska språket,

11) för informatiker: högskoleexamen och yrkesexamen inom biblioteksväsendet eller motsvarande utbildning samt förtrogenhet med informationstjänst,

12) för den ena arkivarien: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt för den andra arkivarien dessutom högre arkivexamen,

13) för kamrer: högskoleexamen och förtrogenhet med statens betalningsrörelse och bokföring,

14) för överregistrator, notarie och föredragningssekreterare: för tjänsten lämplig högskoleexamen,

15) för avdelningssekreterare och registrator: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan lämplig examen samt för den avdelningssekreterare som är statsministerns sekreterare och den sekreterare som är ministersekreterare dessutom tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och engelska.

19 §

Avdelningschefen avgör, om inte annat följer av 32 § reglementet för statsrådet, de ärenden i vilka beslut skall fattas av statsrådets kansli och som gäller:


3) utnämning eller anställning och uppsägning av biträdande informationssekreterare, biträdande kamrer, biträdande inspektör, chaufförsförman, vaktmästerichef, sessionsvakt, expeditionsvakt, vaktmästare, byråsekreterare, expeditör, bokförare, byråfunktionär, chaufför, arkivbiträde, arkivfotograf, maskinskrivare, bud och motsvarande tjänstemän samt av motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 17 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.