273/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Miljöministeriets beslut om typgodkännande inom byggnadsbranschen

Miljöministeriet har med stöd av 1 § 3 mom. byggnadsförordningen av 26 juni 1959, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 februari 1975 (116/75), beslutat:

1 §

Utöver vad i byggnadslagen (370/58) och -förordningen (266/59) är stadgat, skall vid typgodkännande av byggnad, konstruktion, byggnadsdel, byggnadsförnödenhet eller annan till byggnad hörande fast anordning samt fastighets vatten- och avloppsanordning eller -anläggning, vilka nedan benämnes produkt, iakttagas bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Typgodkännande sökes hos miljöministeriet.

I ansökan och dess bilagor skall angivas produktens användningsändamål samt de egenskaper, för vilka godkännande sökes.

Till ansökan om typgodkännande skall fogas erforderlig utredning angående produkten och dess användning. Ministeriet kan vid ansökningens handläggning av sökanden inbegära kompletterande sakkunnigutlåtanden och undersökningsredogörelser samt annan nödigbefunnen tilläggsutredning.

3 §

Typgodkännande förutsätter av godkänt kontrollorgan utförd fortlöpande extern kvalitetskontroll av produkten, såframt inte av särskilda skäl annat följer. Angående kvalitetskontroll skall mellan sökanden av typgodkännande eller tillverkaren och kontrollorganet ingås vederbörligt avtal.

4 §

Med extern kvalitetskontroll avses i detta beslut de åtgärder, vilka kontrollorganet utför då det genom granskningar, undersökningar och prov, säkrar att den godkända produkten fortlöpande fyller kvalitetskraven i enlighet med beslutet om typgodkännande.

Tillverkaren av en produkt skall beträffande sin egen produktion utföra intern kvalitetskontroll, som övervakas av kontrollorganet.

5 §

Kontrollorgan för kvalitetskontroll är statens tekniska forskningscentral. Miljöministeriet kan godkänna även av annan inrättning, myndighet eller annat samfund utförd kvalitetskontroll eller en del av den.

6 §

Typgodkänd produkt eller dess förpackning skall förses med märke av bestämd form, som svarar mot bilden i denna paragraf.

Miljöministeriet kan i beslutet om typgodkännande utfärda närmare bestämmelser angående märkningen av produkten.

7 §

Typgodkännande lämnas för viss tid, dock för högst fem år i sänder.

8 §

Miljöministeriet publicerar årligen en förteckning över de den 1 januari ikraftvarande typgodkännandena. Ministeriet publicerar vid behov kompletteringsblad till förteckningen.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1989.

Genom detta beslut upphävs ministeriets för inrikesärendena beslut av den 17 oktober 1975 om typgodkännande inom byggnadsbranschen (807/75).

Helsingfors den 9 mars 1989

Miljöminister
Kaj Bärlund

Äldre regeringssekreterare
Sven-Eric Roman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.