259/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 82 § 3 mom. lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) samt

ändras 33 § 3 mom., 81 § 2 mom. och 82 § 2 mom. som följer:

33 §

Sedan undersökningen slutförts beslutar ledargruppen för specialomsorger om meddelande av specialomsorger. Beslut om meddelande av specialomsorger mot den berördas egen vilja skall omedelbart och senast inom två veckor efter det beslutet fattats underställas länsrätten. Länsrätten skall handlägga ärendet i brådskande ordning.

81 §

Med avvikelse från 1 mom. skall ändring i ett beslut av ledargruppen för specialomsorger, socialnämnden eller en kommunal tjänsteinnehavare som gäller meddelande av specialomsorger och upphörande av dem eller godkännande av individuellt specialomsorgsprogram sökas genom besvär hos länsstyrelsen och, i beslut som gäller meddelande av specialomsorger eller fortsättande av dem mot den berördas egen vilja, hos länsrätten. Besvären skall i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) anföras inom 30 dagar från delfåendet. Besvärsskriften kan under denna tid även lämnas till ledargruppen för specialomsorger eller till socialnämnden, som skall sända den jämte eget utlåtande till besvärsmyndigheten.


82 §

Ändring i beslut som länsstyrelsen har fattat med stöd av 36 § får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Behandlingen av sådana underställnings- och besvärsärenden, som gäller meddelande eller fortsättande av specialomsorger mot någons vilja och som är anhängiga vid länsstyrelsen då denna lag träder i kraft, skall slutföras i länsstyrelsen enligt den tidigare lagen. I övrigt tillämpas denna lag på besvär som är anhängiga då lagen träder i kraft, och de skall överföras till den behöriga myndigheten. Vid socialstyrelsen anhängiga besvär som avses i 82 § 2 mom. i den tidigare lydelsen skall överföras till högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.