256/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 1 och 3 mom. samt 12 § 2 mom. lagen den 11 december 1970 om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (761/70) som följer:

5 §

Om inte chefen för polisdistriktet bifaller framställningen, skall han skyndsamt hänskjuta ärendet till länsrätten för behandling.

10 §

Har det med stöd av 8 § bestämts att den som begärs utlämnad skall förvaras i anstalt eller tas i förvar, skall länsrätten, om inte särskilda hinder möter, meddela sitt beslut inom fem vardagar från den dag då handlingarna inkom till länsrätten eller, om intagandet i anstalt eller tagandet i förvar har skett därefter, inom samma tid från den dag då detta skedde.


11 §

Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvär över beslut som meddelats av chefen för polisdistriktet anförs dock hos länsrätten, och besvärstiden är härvid 14 dagar från delfåendet.


Anförs besvär över länsrättens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, kan besvärsskriften även lämnas till länsrätten. Länsrätten skall härvid utan dröjsmål sända handlingarna till högsta förvaltningsdomstolen.

12 §

Beslut om utlämning kan verkställas innan det har vunnit laga kraft, om chefen för polisdistriktet eller länsrätten av särskilda skäl så bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.