247/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 44 § lagen om avfallshantering

I enlighet med riksdagens beslut ändras 44 § lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 24 januari 1986 (65/86), som följer:

44 §

Ändring i beslut av miljövårdsnämnden eller någon annan kommunal myndighet i ärenden som nämns i 17, 21 och 21 a §§ söks genom besvär hos länsstyrelsen, och i ärenden som nämns i 29, 33 och 38 §§ hos länsrätten.

Besvärstiden i ärenden som nämns i 29 § och som gäller bestämmande och debitering av avfallshanteringsavgift räknas från utgången av den tid för framställande av anmärkning som nämns i 30 § eller, om anmärkning har framställts mot beslutet, från delfåendet av beslutet med anledning av anmärkningen. Om sökande av ändring i ärenden som nämns i 1 mom. gäller i övrigt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ändring i beslut av en kommunal myndighet i andra fall än de som nämns i 1 mom. och som fattats med stöd av denna lag eller stadganden som utfärdats med stöd av den, söks i enlighet med kommunallagen (953/76) genom besvär hos länsstyrelsen, i ärenden som nämns i 28 § och som gäller antagande av avfallshanteringstaxa dock hos länsrätten.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Besvär, som är anhängiga i länsrätten då denna lag träder i kraft och som länsstyrelsen efter ikraftträdandet skall behandla, skall överföras till länsstyrelsen.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.