245/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 52 § 5 mom., 103 § 3 mom., 138 § 1 mom. och 139 §,

av dessa lagrum 52 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1977 (609/77), 103 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (499/81) och 138 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 juli 1977 (580/77), samt

fogas till lagen en ny 138 a § som följer:

52 §

Över beslut genom vilket byggnadsuppmaning har givits får tomtens ägare eller innehavare anföra besvär hos länsrätten inom 14 dagar från det han fick del av beslutet. Över länsrättens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. Om beslutet inte upphävs på grund av besvär, räknas den i 2 mom. angivna tiden för byggandet från den tidpunkt då byggnadsuppmaningen gavs.


103 §

Uppstår meningsskiljaktighet om ibruktagande av mark enligt 2 mom., avgörs saken av länsrätten. Meningsskiljaktighet om ersättning som avses i 108 § 2 mom. inverkar inte på kommunens rätt till besittningstagande.

138 §

Beslut av byggnadsnämnden, vilket meddelats i enlighet med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, samt beslut av stadsstyrelsen i ärenden som gäller godkännande av tomtindelning får överklagas hos länsrätten. Besvärstiden är 14 dagar från delfåendet.


138 a §

Besvär över sådana beslut om ändring av stads- eller byggnadsplan och sådana beslut om strandplan eller ändring av strandplan, som inte skall underställas, samt över sådana beslut om generalplan som inte underställs, anförs hos den myndighet hos vilken besvär över motsvarande planebeslut anförs i det fall att planen underställs. I övrigt skall vid sökande av ändring iakttas kommunallagen (953/76).

Ändring i beslut av kommunstyrelsen som gäller fastställelse av gaturitningar eller ritningar över byggnadsplanevägar samt åtgärdstillstånd enligt 124 a § söks genom besvär hos länsstyrelsen. I övrigt skall vid sökande av ändring iakttas kommunallagen. Länsstyrelsens beslut om åtgärdstillstånd skall dock meddelas på det sätt som anges i 140 §.

139 §

Besvär över länsrättens beslut samt över länsstyrelsens beslut i underställnings- eller besvärsärenden anförs hos högsta förvaltningsdomstolen och besvär över länsstyrelsens beslut i andra ärenden hos miljöministeriet. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet, om inte något annat stadgas.

I beslut som miljöministeriet fattat med stöd av 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Till ministeriets beslut i ärenden som nämns i denna paragraf skall fogas besvärsundervisning.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Besvär, som är anhängiga i länsrätten då denna lag träder i kraft och som länsstyrelsen eller miljöministeriet efter ikraftträdandet skall behandla, skall överföras till länsstyrelsen eller miljöministeriet.

Stadgandena i 139 § 1 mom. tillämpas på besvär över beslut av länsrätten eller länsstyrelsen som har givits sedan lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.