203/1989

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 1989

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om televisionslicenser

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet ändrat 1 och 5 §§ i sitt beslut av den 16 september 1988 om televisionslicenser (803/88), som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på televisionslicenser som behövs för användning av televisionsapparater. På användning av televisionsapparater under två månader eller en ännu kortare tid tillämpas dock endast bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§, 5 § 3 mom., 7 § 2 mom. samt 12 och 13 §§.

5 §
Avgift för televisionslicens

I avgift för televisionslicens uppbärs för varje licensperiod

1) för en färgtelevisionsapparat 352 mark, samt

2) för en svartvit televisionsapparat 202 mark.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. uppbärs i de kommuner där sebarheten, då det gäller Sveriges televisionsprogram, inom distributionsnätet för södra Finland är tillräcklig, för varje licensperiod i avgift för televisionslicens:

1) för en färgtelevisionsapparat 362 mark, samt

2) för en svartvit televisionsapparat 212 mark.

Den som använder en televisionsapparat under två månader eller en ännu kortare tid skall lösa en kortvarig televisionslicens. För en televisionlicens för en månad uppbärs 75 mark och för en televisionslicens för två månader 150 mark.

Trafikministeriet bestämmer i vilka kommuner en högre licensavgift enligt 2 mom. skall uppbäras.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1989 och det tillämpas på televisionslicenser vilkas licensperiod börjar den dag beslutet träder i kraft eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 1989

Trafikminister
Pekka Vennamo

Äldre regeringssekreterare
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.