187/1989

Given i Helsingfors den 17 februari 1989

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 20 februari 1987 om handels- och industriministeriet (191/87) 36 § 1 mom., 37 § 16, 17, 19 och 22 punkten, 53 § 4 punkten samt 64, 65 och 68 §§,

av dessa lagrum 36 § 1 mom., 37 § 16, 17, 19 och 22 punkten och 53 § 4 punkten sådana de lyder i förordning av den 31 december 1987 (1244/87), samt

fogas till 37 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 31 december 1987, en ny 21 a-punkt och till 67 § ett nytt 2 mom. som följer:

36 §

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer vid handelsavdelningen, industriavdelningen, energiavdelningen och avdelningen för företagsutveckling samt ett regeringsråd som är avdelningschef för allmänna avdelningen, konsultativa tjänstemän, regeringsråd, biträdande avdelningschefer, regeringsråd som byråchefer, en äldre regeringssekreterare som byråchef, äldre och yngre regeringssekreterare, byråchefer, ett handelsråd som byråchef, överinspektörer och inspektörer, företagsforskare, specialforskare, forskare, planerare, en utbildningschef, föredragande, generalsekreterare, handelssekreterare, en övertranslator, translatorer, en överaktuarie, en kamrer och en biträdande kamrer, informationssekreterare, ekonomiinspektörer, avdelningssekreterare och ministersekreterare, en revisor, registratorer, biträdande inspektörer, en huvudbokförare och bokförare samt andra ordinarie tjänstemän.


37 §

Behörighetsvillkor är


16) för specialforskare, överinspektör, utbildningschef, generalsekreterare och handelssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med frågor som har samband med verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,

17) för företagsforskare, planerare och forskare för tjänsten lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med frågor som har samband med verksamhetsområdet samt den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten,


19) för övertranslator och translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen samt den språkkunskap som skötseln av tjänsten förutsätter,


21 a) för inspektör och ekonomiinspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med frågor som har samband med verksamhetsområdet eller för tjänsten lämplig examen och god förtrogenhet med frågor som har samband med verksamhetsområdet,

22) för överaktuarie, kamrer, biträdande kamrer, avdelningssekreterare, ministersekreterare, revisor, biträdande inspektör, huvudbokförare och bokförare för tjänsten lämplig examen samt


53 §

Avdelningschefen för avdelningen för företagsutveckling avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:


4) understöd som omfattas av handels- och industriministeriets beslutanderätt och som avses i lagen om regionalt stödjande av företagsverksamheten (1297/88) till ett belopp av högst 400 000 mk,


64 §

Den som förordnats till chef för energiavdelningens planeringsbyrå avgör ärenden som angår godkännande av räkningar i anslutning till enskilda beslut om finansiering av energiekonomisk planering och information inom energiområdet.

65 §

Den som förordnats till chef för energiavdelningens energiforskningsbyrå avgör ärenden som angår godkännande av räkningar jämte utanordningar i anslutning till enskilda beslut om finansiering för forskning, information och dataförsörjning samt försöksverksamhet inom energiområdet, med undantag av ärenden som skall handläggas av andra byråer.

67 §

Utgifter som skall betalas ur industridistriktens gemensamma anslag godkänns av den som förordnats till chef för utvecklingsbyrån.

68 §

Den som förordnats till chef för företagsfinansieringsbyrån vid avdelningen för företagsutveckling avgör ärenden som angår beviljande av transportstöd enligt lagen om regionalt stödjande av transporter (954/81) samt godkänner utgifter som orsakas av dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 17 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.