146/1989

Given i Helsingfors den 10 februari 1989

Lag om ändring av 1 och 36 §§ lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 36 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 4 a-punkt som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på följande yrkesläroanstalter som lyder under yrkesutbildningsstyrelsen:


4 a) bildkonstläroanstalter,


36 §
Försöksverksamhet

Vid försöksverksamhet kan avvikelse göras från denna lag, enligt vad som stadgas genom förordning och undervisningsministeriet vid behov bestämmer med stöd av förordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 169/88
Kulturutsk. bet. 21/88
Stora utsk. bet. 166/88

Helsingfors den 10 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.