139/1989

Given i Helsingfors den 10 februari 1989

Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undersvisningsministern

ändras i förordningen den 22 februari 1974 om undervisningsministeriet (171/74) 23 §, 24 § 1 mom. 9 och 18 punkten, 26 § och 26 a § 2 mom., sådana de lyder, 23 §, 24 § 1 mom. 18 punkten, 26 § och 26 a § 2 mom. i förordning av den 5 februari 1988 (129/88) samt 24 § 1 mom. 9 punkten i förordning av den 7 september 1984 (661/84), och

fogas till 24 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 7 september 1984 och den 5 februari 1988 samt förordningar av den 20 februari 1981 och den 20 februari 1987 (157/81 och 188/87), en ny 13 a-punkt, som följer:

23 §

Vid ministeriet finns en kanslichef, som är ministeriets till tjänsteställningen högsta tjänsteman. Varje avdelning har en avdelningschef, som vid skolavdelningen bistås av tre och vid avdelningen för internationella ärenden av två biträdande avdelningschefer samt vid högskole- och vetenskapsavdelningen av ett högskoleråd såsom biträdande avdelningschef, vilken samtidigt är chef för förvaltningsbyrån vid denna avdelning.

Varje byrå har en byråchef. Cheferna för andra byråer vid högskole- och vetenskapsavdelningen än den i 1 mom. nämnda är dock ett högskoleråd såsom byråchef, byråchef vid allmänna avdelningens administrativa byrå är regeringsrådet vid samma avdelning, byråchef vid byrån för mediekultur- och upphovsrättsärenden är konsultativa tjänstemannen vid samma avdelning, och chef för planeringssekretariatet, som är direkt underställt kanslichefen, är planeringschefen.

Dessutom kan vid ministeriet finnas

1) regeringsråd, biblioteksråd, högskoleråd, av vilka en är chef för planeringsgruppen vid högskole- och vetenskapsavdelningen, kulturråd, konsultativa tjänstemän och undervisningsråd,

2) äldre och yngre regeringssekreterare,

3) lagstiftningsråd,

4) överinspektörer, överingenjörer, bibliotekarier, äldre kultursekreterare, kultursekreterare, byråingenjörer, ekonomisekreterare, vetenskapssekreterare, informationssekreterare, datachefer, specialforskare, forskare, planerare, föredragande, kamrerer, ekonomiinspektörer, translatorer och revisorer samt

5) byggnadsinspektörer, en äldre byråbyggmästare, biträdande kamrerer, avdelningssekreterare, registratorer, arkivskötare, ministersekreterare, notarier, huvudbokförare, biträdande revisorer, byråsekreterare, bokförare, en vaktmästerichef, expeditionsvakter, vaktmästare, telefoncentralskötare, telefonister, maskinskrivare och byråfunktionärer samt annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen vid allmänna avdelningen har titeln regeringsråd och avdelningscheferna vid skolavdelningen och högskole- och vetenskapsavdelningen titeln överdirektör. Byråchefen vid allmänna avdelningens byrå för byggnadsärenden har titeln byggnadsråd.

24 §

Kompetensvillkor är:


9) vid högskoleavdelningen:

för avdelningschefstjänsten för tjänsten lämplig slutexamen vid högskola, god förtrogenhet med frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde samt administrativ erfarenhet;

för tjänst som högskoleråd såsom biträdande avdelningschef, för tjänst som högskoleråd såsom byråchef och för högskolerådstjänst för tjänsten lämplig slutexamen vid högskola och god kännedom om frågor som hör till byråns eller planeringsgruppens verksamhetsområde;


13 a) för tjänsten som lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning;


18) för tjänster som överinspektör, bibliotekarie, kultursekreterare, ekonomisekreterare, vetenskapssekreterare, informationssekreterare, datachef, specialforskare, forskare, planerare, föredragande, ekonomiinspektör och translator för tjänsten lämplig högskoleexamen samt för translatorn dessutom sådan språkkunskap som tjänsten kräver;


26 §

Tjänsterna vid ministeriet besätts som följer:

1) republikens president utnämner på framställning av statsrådet de i 23 § 1 mom. angivna tjänstemännen utan att tjänsterna ledigförklaras; dessutom utnämner republikens president på framställning av statsrådet de tjänstemän som anges i 23 § 2 mom. samt 3 mom. 1 och 2 punkten,

2) statsrådet utnämner de tjänstemän som anges i 23 § 3 mom. 3 punkten,

3) ministern utnämner de tjänstemän som anges i 23 § 3 mom. 4 punkten, och

4) kanslichefen utnämner de tjänstemän som anges i 23 § 3 mom. 5 punkten eller som kan jämställas med dem.

Kanslichefen anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Kanslichefen bestämmer den tid inom vilken tjänsterna som byråchef och lägre tjänster skall sökas.

26 a §

Annan tjänstledighet eller befrielse än den som avses i 1 mom. beviljas:

1) en tjänsteman som utnämnts av republikens president, för högst ett år av ministern och för mer än ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som utnämnts av statsrådet, av ministern,

3) en tjänsteman som utnämnts av ministern, för högst ett år av kanslichefen och för mer än ett år av ministern samt

4) en tjänsteman och en tillfällig tjänsteman som utnämnts av kanslichefen samt personal i arbetsavtalsförhållande, av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Då en tjänst besätts för vilken ansökningstiden går ut före den 1 mars 1989 tillämpas de behörighetsvillkor som gäller vid ansökningstidens slut.

Helsingfors den 10 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.