135/1989

Given i Helsingfors den 10 februari 1989

Förordning om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 29 december 1988 om de allmänna grunderna för luftfartsförvaltningens ekonomi (1376/88) och 64 § luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64):

1 §

För besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat uppbärs avgifter till staten i enlighet med vad som stadgas i denna förordning.

Kontrollflygare som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst har rätt att för egen räkning uppbära avgifter för kontrollflygningar i enlighet med vad som stadgas i 7 §.

2 §

För besiktning av luftfartyg uppbärs periodavgifter, avgifter för första besiktning och kostnadsersättningar i enlighet med 3, 4 och 6 §§.

3 §

Periodavgift för besiktning uppbärs för en period som i fråga om flygverksamhet i förvärvssyfte är ett kalenderår och i fråga om privat flygverksamhet två kalenderår. Periodavgifterna är följande:

1) för motorflygplan och helikopter, då den största tillåtna startvikten är:

högst 700 kg 300 mk
701- 1 000 kg 510 mk
1 001- 2 000 kg 740 mk
2 001- 3 000 kg 960 mk
3 001- 5 700 kg 1 190 mk
5 701-20 000 kg 1 780 mk
över 20 000 kg 4 690 mk

samt ytterligare 400 mark för varje begynnande 10 000-tal kilogram med vilket den största tillåtna startvikten överstiger 30 000 kilogram

2) för motorsegelflygplan 210 mk

3) för segelflygplan 180 mk

4) för andra än ovan nämnda luftfartyg 160 mk

4 §

Vid första besiktning i anslutning till typgranskning eller importgranskning av ett luftfartyg av en ny typ uppbärs i 3 § nämnda avgifter höjda med 50 procent. Av den som ansökt om första besiktning av ett luftfartyg av en ny typ uppbärs dessutom statens kostnader för typutbildning av inspektören. Ersättningen kan utkrävas i förskott hos sökanden. Dessa utbildningskostnader består av färdkostnader, dagtraktamenten och logiersättningar samt av de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

5 §

För kontrollflygningar som krävs för beviljande eller förnyande av luftfartscertifikat eller behörighet uppbärs varje gång följande avgifter:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 700 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 600 mk

Ersättning för de kostnader för typutbildning av kontrollflygare som åsamkats staten genom import av en ny maskintyp skall betalas av importören och kan i förskott utkrävas hos denne. Dessa utbildningskostnader består av färdkostnader, dagtraktamenten och logiersättningar samt av de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

6 §

För besiktning och kontrollflygning som sker utomlands uppbärs hos sökanden gottgörelse för vad staten betalt i färdkostnadsersättningar, dagtraktamenten och logiersättningar till inspektören eller kontrollflygaren. Gottgörelsen kan utkrävas i förskott hos sökanden.

7 §

En kontrollflygare som inte är i luftfartsförvaltningens tjänst har rätt att uppbära i 5 § nämnda avgifter som följer:

1) certifikat och behörighet som hänför sig till flygverksamhet i förvärvssyfte 340 mk
2) certifikat och behörighet som hänför sig till privat flygverksamhet 300 mk

Kontrollflygaren har dessutom rätt till ersättning för resekostnader i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller om resekostnadsersättning till statens tjänstemän.

8 §

Genomförs en ny kontrollflygning på grund av att den föregående kontrollflygningen underkänts, utgör avgiften 50 procent av de i 5 och 7 §§ nämnda avgifterna.

9 §

De avgifter som avses i 3-8 §§ uppbärs oberoende av besiktningens eller kontrollflygningens resultat.

10 §

För flygcertifikat som beviljas av luftfartsstyrelsen uppbärs följande avgifter:

1) första luftfartscertifikat för flygverksamhet i förvärvssyfte och eventuell behörighet som hänför sig härtill 610 mk
2) första luftfartscertifikat i annat fall och eventuell behörighet som hänför sig härtill 410 mk
3) förnyande av luftfartscertifikat jämte eventuella ändringar eller införande av separata ändringar 120 mk
11 §

Luftfartsstyrelsen uppbär de avgifter som med stöd av denna förordning skall betalas till staten.

12 §

Periodavgifter för besiktningar uppbärs hos den som den första dagen i betalningsmånaden finns angiven i luftfartygsregistret såsom luftfartygets ägare eller innehavare. Betalningsmånaden bestäms enligt den sista siffran i luftfartygets registernummer som följer:

nummer betalningsmånad
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 maj
6 juni
7 juli
8 augusti
9 september
0 oktober

För luftfartyg som begagnas i flygverksamhet i förvärvssyfte uppbärs periodavgifterna en gång per kalenderår, och för luftfartyg som begagnas i privat flygverksamhet en gång per två år under det senare kalenderåret i den betalningsmånad som anges ovan. Vid första besiktning av ett luftfartyg som skall införas i luftfartygsregistret uppbärs avgiften i samband med den första besiktningen. Härvid sänks avgiften för första besiktning i samma mån som besiktningsperioden efter den första besiktningen täcker följande betalningsperiod.

13 §

Avgifterna för kontrollflygningar uppbärs för varje flygning särskilt.

Avgift för flygcertifikat uppbärs då certifikatet överlämnas till mottagaren, om inte luftfartsstyrelsen av särskilda skäl bestämmer annat.

14 §

Ett luftfartyg som inte begagnas eller har begagnats i flygverksamhet under hela betalningsperioden kan av luftfartsstyrelsen på ansökan befrias från periodavgiften.

15 §

När luftfartsstyrelsen fakturerar en avgift som avses i denna förordning skall räkningen betalas inom 14 dagar efter det räkningen per post eller på annat sätt har tillställts betalaren. En räkning som sänds per post anses ha tillställts betalaren den sjunde dagen efter den då räkningen postades. Om betalning inte erläggs inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent.

För luftfartsstyrelsen avsedd, genom post- eller bankgiro i Finland erlagd betalning anses verkställd då inbetalaren erhåller kvitto över kreditering av luftfartsstyrelsens konto eller då betalarens konto debiterats med gireringsbeloppet.

16 §

Om indrivning i utsökningsväg av avgifter enligt denna förordning stadgas i 6 § lagen om de allmänna grunderna för luftfartsförvaltningens ekonomi (1376/88).

17 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av trafikministeriet.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 november 1987 om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat (848/87).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

19 §

En periodavgift som bestäms efter det denna förordning trätt i kraft skall sänkas i samma mån som besiktningsperioden täcker betalningsperioden för den avgift som bestäms, om besiktningsperioden har börjat före den 1 januari 1988.

Helsingfors den 10 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.