109/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Lag om ändring av 22 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut ändras 22 § 1 mom. lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) som följer:

22 §
Pensionsskyddet för personalen vid privat verksamhetsenhet

En anställd hos en i 3 § 1 mom. 3 punkten angiven privat serviceproducent på vilken före den 1 januari 1984 har tillämpats lagen om vissa pensioner, som skall utbetalas av statsmedel (382/69) har rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- och deltidspension av statens medel i tillämpliga delar enligt samma stadganden som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Om ikraftträdandet av denna lag gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89).

Regeringens proposition 160/88
Socialutsk. bet. 31/88
Stora utsk. bet. 193/88

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.