76/1989

Given i Helsingfors den 27 januari 1989

Lag om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

De kreditanstalter som står under offentlig tillsyn kan i stället för bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion samt lån under byggnadstiden som avses i paragrafens 2 mom., med undantag av lån för grundreparation, bevilja lån för vilka staten betalar räntegottgörelse till kreditanstalterna. Dessa lån kallas i denna lag räntestödslån.

Denna lag gäller inte bostadsbyggen i samband med gårdsbruk eller fiske, renskötsel eller annan sådan ekonomisk verksamhet som bedrivs vid sidan av lant- eller skogsbruk.

Med stöd av denna lag betalas inte räntegottgörelse för lån för vilka räntegottgörelse betalas med stöd av lagen om räntestöd för lån för anskaffande av ägarbostad (639/82).

2 §

Vid beslut om godkännande av lån som räntestödslån skall 3-5 §§ lagen om bostadsproduktion tillämpas.

3 §

Den ränta som kreditanstalten uppbär för räntestödslånet får vara högst lika stor som den ränta som kreditanstalten vid samma tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål.

Som ersättning för de merkostnader som handläggningen av ärenden som gäller räntestödslån orsakar kreditanstalterna kan till dessa av statens medel betalas handläggningsersättning enligt vad statsrådet beslutar.

I budgetpropositionens motivering beslutas om räntegottgörelsens belopp.

Statskontoret betalar räntegottgörelsen och handläggningsersättningen till kreditanstalten.

4 §

De allmänna villkoren för räntestödslånen fastställs av statsrådet.

5 §

Kommunens myndigheter beslutar om ett lån som motsvarar bostadslån och bostadsstyrelsen om ett lån som motsvarar lån för byggnadstiden skall godkännas som räntestödslån.

En förutsättning för att ett lån skall godkännas som räntestödslån är att byggnadsplanerna och byggnadskostnaderna samt det anskaffningsvärde som avses i 7 b § 1 mom. lagen om bostadsproduktion samtidigt godkänns för den byggnad som skall uppföras eller anskaffas.

Om räntestödslån beviljas för anskaffning av aktier som medför besittningsrätt till en bostadslägenhet gäller 2 mom. även den byggnad där bostadslägenheten finns.

6 §

I fråga om användning och överlåtelse av en byggnad som har uppförts eller anskaffats med hjälp av räntestödslån som motsvarar bostadslån enligt 6 § 1 mom. 6 punkten lagen om bostadsproduktion skall tillämpas vad 15, 15 a och 15 d-15 f §§ lagen om bostadsproduktion stadgar om användning och överlåtelse av ägarbostad med bostadslån.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även överlåtelse av aktier vilka har anskaffats med hjälp av räntestödslån som motsvarar bostadslån enligt 6 § 1 mom. 5 punkten lagen om bostadsproduktion och vilka medför rätt att besitta en bostadslägenhet samt användningen av den bostadslägenhet som innehas på grundvalen av dessa aktier.

Vad 15 f § stadgar om återbetalning av bostadslån tillämpas på motsvarande sätt på räntestödslån.

7 §

Då en i 6 § angiven byggnad eller där nämnda aktier överlåts kan det räntestödslån som motsvarar bostadslån med medgivande av en kommunal myndighet överföras på mottagarens ansvar i den mån de i 5 § lagen om bostadsproduktion stadgade förutsättningarna finns. Utbetalningen av räntegottgörelse upphör när överlåtelser sker, i den mån räntestödslånet inte överförs.

8 §

Om räntestödslån återbetalas, upphör betalningen av räntegottgörelsen räknat från den dag då lånet återbetalades.

9 §

Om räntestödslåntagaren har använt lånemedlen för något annat ändamål än det som avses i denna lag eller om han i sin låneansökan har lämnat väsentligt felaktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, kan betalningen av räntegottgörelsen inställas. Låntagaren kan då på ansökan av den kommunala myndigheten åläggas att till staten högst femfaldigt återbära den räntegottgörelse som staten har betalt för lånet.

10 §

Den kommunala myndigheten skall övervaka att användningen av lånemedlen och räntestödet motsvarar denna lag.

Kreditanstalten och låntagaren är skyldiga att lämna den behöriga kommunala myndigheten de uppgifter som behövs för att konstatera att räntestödslånet har använts för det godkända ändamålet samt i enlighet med denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser och att lånevillkoren även i övrigt har iakttagits.

11 §

Vad 20 § 2 och 4 mom. samt 20 a, 20 b och 20 d §§ lagen om bostadsproduktion stadgar om kommunens uppgifter, om sökande av ändring och om bostadsstyrelsens rätt att meddela allmänna anvisningar tillämpas också på räntestödslångivningen.

12 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1989 och gäller till utgången av 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/88
Andra lagutsk. bet. 17/88
Stora utsk. bet. 192/88

Helsingfors den 27 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.