73/1989

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 1989

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda tandläkararvoden

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 13 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådan den lyder i lag av den 28 januari 1972 (75/72), bestämt grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda tandläkararvoden som följer:

1 §

Folkpensionsanstalten skall vid fastställande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedd tandläkararvodestaxa iaktta i 4 § sjukförsäkringsförordningen och i detta beslut nämnda grunder.

Folkpensionsanstalten fastställer en förteckning över undersöknings- och vårdåtgärder, som hänför sig till olika grupper samt taxorna för dessa.

2 §

Arvode för tandläkarundersökning eller -vård, som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, ersätts enligt tandläkararvodestaxa. Härjämte utgår ersättning för intyg, som tandläkare utfärdat, för av honom per telefon eller post meddelade ordinationer och för förnyande av recept.

Enligt detta beslut erläggs dock inte ersättning för arvoden, som uppburits för laboratorie- och röntgenundersökningar.

3 §

För intyg av tandläkare är taxan

1) för vanligt intyg högst 21 mark

2) för detaljerat intyg högst 68 mark

4 §

Taxan för ordination per telefon eller post jämte eventuellt recept är högst 27 mark, om inte ordinationen bör anses ingå i sådan åtgärd, för vilken uppburet arvode ersätts i enlighet med nedanstående grunder.

5 §

Taxan för förnyande av ett eller flera recept är, om inte förnyandet bör anses ingå i sådan åtgärd, för vilken uppburet arvode ersätts i enlighet med nedanstående grunder, högst 13 mark.

6 §

I fråga om intyg, ordination eller förnyande av recept av tandläkare, som erhållit specialtandläkarrättigheter, i fall som angår hans specialområde höjs de i 3-5 §§ nämnda beloppen med 30 procent.

7 §

I detta beslut avsedda andra belopp än de som gäller utfärdande av tandläkarintyg eller förnyande av recept höjs med jourtillägg eller med tillägg för arbete som utförs utanför normal mottagningstid.

För ordnad jourmottagning, där om mottagningstid offentligt har meddelats på förhand, skall jourtillägget fastställas till minst 20 mark och högst 89 mark.

De enligt tandläkararvodestaxan utgående beloppen höjs för arbete som utförts utanför normal mottagningstid, dock inte för arbete som utförts under jourmottagningstid, som följer:

1) Har besök eller åtgärd företagits utanför tandläkares normala mottagningstid en lördag eller helgdagsafton kl. 13.00-17.00 eller en annan vardag kl. 17.00-21.00, höjs taxorna med 50 procent, med undantag av taxor rörande intyg och utlåtanden.

2) Har besök eller åtgärd företagits en lördag eller helgdagsafton efter kl. 17.00, en annan vardag kl. 21.00-8.00 eller en söndag eller annan helgdag, höjs taxorna med 100 procent, med undantag av taxor rörande intyg och utlåtanden.

8 §

Enligt tandläkararvodestaxa erläggs ersättning för besöks- och åtgärdsavgifter som baserar sig på tandvård enligt 5 § 2 mom. sjukförsäkringslagen samt på systematisk tandvård enligt 5 b § sjukförsäkringslagen.

Har undersökning, som skall ersättas enligt tandläkararvodestaxa, utförts eller vård meddelats av tandläkare med specialtandläkarrättigheter och undersökningen eller vården hört till hans specialområde, höjs de enligt nämnda taxa utgående beloppen med 30 procent.

9 §

Vid fastställandet av taxorna för besöksavgifter iakttas följande grunder och markbelopp:

1) tandläkares besök hos patienten högst 149 mark,

2) tandläkares besök hos patienten under mottagningstid högst 224 mark.

10 §

För ersättande av arvoden för tandläkares undersöknings- och vårdåtgärder indelas åtgärderna i grupper på det sätt som folkpensionsanstalten bestämmer. Taxorna för de åtgärdsavgifter som erläggs för dessa åtgärder skall fastställas till minst 19 mark och högst 1 398 mark per åtgärd.

Om utförandet av en åtgärd som hör till sistnämnda grupp på grund av dess art eller svårighetsgrad kräver betydligt mera tid än normalt, höjs taxan beträffande denna grupp med 50 procent.

Har i operationsåtgärd deltagit annan tandläkare såsom assistent, är taxan beträffande hans arvode hälften av taxan för den företagna åtgärden.

11 §

Vid fastställandet av taxan för arvode för vårddag för tandläkares patient som vårdas på sjukhus används såsom grund högst 72 mark per dag.

Är det fråga om specialtandläkares arvode för vårddag höjs beloppet med 30 procent.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1989.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut den 20 juni 1985 om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda läkar- och tandläkararvoden (525/85) till den del det gäller tandläkararvoden, jämte senare ändringar.

Helsingfors den 18 januari 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Tf. yngre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.