67/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 1989

Skattestyrelsens beslut om förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent

Skattestyrelsen har med stöd av 16 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen den 9 juli 1982 (529/82), förordnat:

1 §

Vid förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent eller annat med stöd av 16 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd i skattskyldigs skattekort antecknat förordnande om förskottsinnehållning kan skattedirektören förordna, att av den skattskyldige inte skall innehållas förskott eller att innehållningen skall verkställas till ett mindre belopp än vad som tidigare fastställts.

Skattedirektören kan begränsa det i 1 mom. avsedda förordnandet att gälla endast viss prestation eller prestation, som utbetalas under viss tid eller upp till ett visst maximibelopp.

Är skattskyldigs personliga innehållningsprocent eller annat i skattekortet antecknat förordnande angående innehållningen fel till följd av ändring i den skattskyldiges omständigheter eller av annan orsak, kan skattedirektören oberoende av den skattskyldiges anhållan ändra den personliga innehållningsprocenten eller annat i skattekortet antecknat förordnande angående innehållningen även så, att beloppet av den innehållning som skall verkställas stiger.

2 §

Har den skattskyldige uppenbarligen rätt enligt stadgandena angående stats- och kommunalskatt till sådana andra än i 8 § 2 mom. lagen angående förskottsinnehållning avsedda eller i förskottsinnehållningens beräkningsgrunder ingående avdrag, som inte beaktats då skattekort utgivits åt den skattskyldige eller då den skattskyldiges inkomstbelopp väsentligen ändrats, kan skattedirektören, då förutsättningarna i 16 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd uppfylls, förordna att den i skattekortet antecknade personliga innehållningsprocenten skall fastställas på nytt eller ändra annat i skattekortet antecknat förordnande. Ändring görs dock endast om inkomstbeloppet uppenbarligen kommer att förändras med minst 5 000 mark eller beloppet på avdrag som skall göras från inkomsten är minst 2 000 mark utöver de avdrag som beviljats tidigare. Skattedirektören kan i enskilda fall av synnerliga skäl avge sagda förordnande, även om beloppet på inkomster och avdrag understiger nämnda belopp.

Ovan i 1 mom. avsett minimibelopp gäller inte

1. Det barnavårds- och pensionsinkomstavdrag, som görs från totalinkomsten vid statsbeskattningen.

2. Det barn-, ensamförsörjar-, pensionsinkomst- och invalidavdrag som görs från totalinkomsten vid kommunalbeskattningen.

3. Det underhållsskyldighets- och invalidavdrag som görs från statens inkomstskatt.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1989 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 10 december 1981 om förnyat fastställande av skattskyldigs förskottsinnehållningskod och övriga förordnanden angående förskottsinnehållning (970/81).

Helsingfors den 5 januari 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.