48/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om avfallshantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78) 22 §, mellanrubriken före paragrafen och 39 §,

av dem 22 § och mellanrubriken före paragrafen sådana de lyder i lag av den 20 februari 1987 (203/87), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 24 januari 1986 (65/86), ett nytt 4 mom. samt till 4 kap. en ny 31 a § och framför den en ny mellanrubrik som följer:

8 §

Iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om import, export och transitering av problemavfall samt import av sådana produkter som avses i 22 § övervakas även av tullverket. Statsrådet kan också förordna någon annan statlig myndighet att delta i övervakningen av att bestämmelserna om sådana produkter som avses i 22 § eller sådana försäljningshöljen som avses i 34 § iakttas.

Statsrådets särskilda föreskrifter om avfallshanteringen
22 §

Om det i samband med framställningen av en produkt eller som en följd av att den används eller tas ur bruk uppkommer avfall som har konstaterats eller kan väntas medföra svårigheter för avfallshanteringen eller förorening av miljön, kan statsrådet föreskriva att produkten eller avfallet skall förses med sådan märkning som behövs för identifieringen eller fastställa en särskild återlämningsavgift för produkten.

Om det avfall som avses i 1 mom. är problemavfall och det har konstaterats eller kan väntas att avfallet medför betydande svårigheter för avfallshanteringen eller särskild förorening av miljön, kan statsrådet begränsa eller förbjuda framställning, import, försäljning, överlåtelse eller användning av produkten samt meddela föreskrifter om detta eller om produkten eller om hanteringen av sådant problemavfall.

Statliga avfallshanteringsarbeten
31 a §

Om det finns sådant avfall eller annat kasserat föremål eller ämne i miljön som medför olägenhet eller fara för miljön eller kränkning av annat allmänt intresse och det arbete eller den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan orsaka sådana kostnader för kommunens avfallshantering som måste anses vara oskäliga, kan vatten- och miljöförvaltningen, efter att ha avtalat därom med kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av statligt avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.

Närmare stadganden om statliga avfallshanteringsarbeten utfärdas genom förordning.

39 §

Avfallshanteringsavgift samt kostnader som avses i 31 a § 1 mom., 33 § 2 och 3 mom. eller 38 § 1 mom. får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som gäller för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1989.

Regeringens proposition 197/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 17/88
Stora utsk. bet. 164/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.