35/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om service- och studieverksamhet för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom., 12 §, 13 § 1 mom. samt 14 § 1 och 3 mom. lagen den 8 juni 1972 om service- och studieverksamhet för sjömän (452/72) som följer:

1 §

Service- och studieverksamheten för sjömän står under statens tillsyn. Tillsynen utövas av arbetsministeriet.

12 §

Sjömansservicebyråns representantskap förordnas för tre år i sänder av arbetsministeriet.

Representantskapet består av femton medlemmar. Medlemmarna har personliga suppleanter. Av medlemmarna respektive suppleanterna skall en representera arbetsministeriet, en finansministeriet och en handels- och industriministeriet. Av de övriga medlemmarna respektive suppleanterna skall sex företräda skeppsredarna och sex sjöfarandena. Av de sistnämnda skall tre representera manskapet samt en däcksbefälet, en maskinbefälet och en radiotelegrafisterna.

Innan de medlemmar som representerar skeppsredarna och sjöfarandena samt deras suppleanter förordnas, skall arbetsministeriet hos varje inom respektive område erkänd organisation inhämta ett förslag enligt vilket ministeriet skall förordna medlemmarna och suppleanterna. Förslaget skall för att bli beaktat uppta två gånger så många medlems- och suppleantkandidater som det antal som skall utses. Framställer organisationen inte förslaget inom en av ministeriet utsatt tid, skall ministeriet ändå förordna medlemmarna och suppleanterna.

13 §

Arbetsministeriet skall förordna en av representantskapets medlemmar till ordförande i representantskapet och en till vice ordförande.


14 §

Styrelsen för sjömansservicebyrån förordnas av arbetsministeriet med nedan nämnda undantag för tre kalenderår i sänder.


När de medlemmar som representerar skeppsredarna och sjöfarandena samt deras suppleanter förordnas, tillämpas 12 § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Det representantskap och den styrelse för sjömansservicebyrån som är verksamma när denna lag träder i kraft fortsätter sin verksamhet den tid som bestämdes när de tillsattes.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagsutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.