33/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 1 och 2 mom. samt 4 och 5 §§ lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72),

av dessa lagrum 2 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 12 januari 1973 (40/73), som följer:

2 §

Arbetarskyddsförvaltningen leds, övervakas och sköts av arbetarskyddsstyrelsen, som är ett centralt ämbetsverk under arbetsministeriet.

Arbetarskyddsstyrelsen skall, utöver vad denna lag stadgar och vad som enligt någon annan lag eller enligt förordning eller beslut åligger den, handlägga ärenden som gäller arbetsmiljön, arbetarskydd, anställningsförhållanden, tillsyn över fullgörandet av skyldigheten att ordna företagshälsovård och skogslönegranskning, och som före den 1 juni 1989 ankom på arbetarskyddsstyrelsen eller senare genom lag eller förordning stadgas för arbetarskyddsstyrelsen. Utan hinder av vad som stadgas om arbetarskyddsstyrelsens befogenheter skall dock arbetsministeriet handlägga de ärenden som skall föredras för republikens president eller statsrådet eller som med stöd av 2 § 3 mom. lagen om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22) har överförts från statsrådet till ministeriet för avgörande eller som före den 1 juni 1989 hörde under social- och hälsovårdsministeriet.


4 §

För behandling av principiella frågor som angår arbetarskyddet, för förenhetligande och främjande av arbetarskyddet samt för utvecklande av samarbetet på området finns i samband med arbetsministeriet en arbetarskyddsdelegation. Sammansättningen av delegationen bestäms av statsrådet för tre år i sänder. Härvid skall beaktas att dels sakkunskapen inom arbetarskyddets olika områden, de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna, finansministeriet, företagare från de mest representativa branscherna och kommunala arbetsmarknadsverket, dels andra organisationer och sammanslutningar som är viktiga för arbetarskyddets utvecklande skall vara företrädda.

För de uppgifter som nämns i 1 mom. finns i arbetarskyddsdistriktet en arbetarskyddsnämnd, vars sammansättning på framställning av distriktet bestäms av arbetsministeriet. I övrigt gäller angående arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsnämnder i tillämpliga delar vad som stadgas om arbetarskyddsdelegationen.

5 §

Har i lagar om arbetarskyddet som avses i 1 § förutsatts att särskilda utredningar, undersökningar eller inspektioner skall företas för att förhindra olycksfall eller för att konstatera om arbeten eller arbetsmiljöer är ohälsosamma, kan arbetsministeriet enligt prövning för en bestämd tid ge särskilda sakkunniga eller arbetarskyddsorganisationer eller arbetarskyddsinrättningar i uppdrag att vidta dessa åtgärder.

För ersättande av kostnader för åtgärder som avses i 1 mom. skall de som är skyldiga att på förordnande av en arbetarskyddsmyndighet vidta dem betala avgifter som bestäms enligt åtgärdens art och omfattning och för vilka grunderna vid behov fastställs av arbetsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.