32/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. 6 punkten, 4 § och 8 § 1 mom. lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. 6 punkten i lag av den 6 november 1970 (668/70) samt 4 § och 8 § 1 mom. i lag av den 23 december 1987 (1198/87), som följer:

3 §

Riksförlikningsmännen åligger:


6) att vid behov hos arbetsministeriet göra framställning om tillsättande av en tillfällig förlikningsman eller en förlikningsnämnd; samt


4 §

Riksförlikningsmännen har en byrå vid arbetsministeriet.

Om det finns två riksförlikningsmän, förordnar statsrådet den ena av dem till föreståndare för byrån. I övrigt fastställs arbetsfördelningen mellan riksförlikningsmännen av arbetsministeriet.

8 §

Anses en på grund av en arbetstvist planerad arbetsinställelse eller utvidgning av den med hänsyn till sin omfattning eller arbetsområdets art beröra samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skada ett allmänt intresse, kan arbetsministeriet på framställning av förlikningsmannen eller förlikningsnämnden, i syfte att reservera tillräckligt lång tid för medling, meddela förbud mot den planerade arbetsinställelsen eller dess utvidgning eller mot dess genomförande för högst 14 dygn räknat från den uppgivna tidpunkten för stridsåtgärdens vidtagande. Då det är fråga om en tvist som gäller tjänstemäns anställningsvillkor, kan ministeriet på framställning av förlikningsmannen eller förlikningsnämnden av särskilda skäl förbjuda stridsåtgärden för ytterligare högst 7 dygn. Förbudet skall delges parterna senast tre dygn före den tidpunkt då den planerade stridsåtgärden skall vidtas eller, i det sistnämnda fallet, före utgången av förbudstiden.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.