31/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. 11 punkten samt 3 § 1 mom. 11 och 12 punkten lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. 11 punkten och 3 § 1 mom. 12 punkten i lag av den 7 januari 1983 (1/83) samt 3 § 1 mom. 11 punkten i lag av den 18 maj 1973 (393/73), som följer:

1 §

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de olika förvaltningsgrenarna skall i statsrådet finnas tolv ministerier, nämligen:


11) arbetsministeriet; och


3 §

Av de ärenden som ankommer på statsrådet handlägger:


11) social- och hälsovårdsministeriet ärenden, som angår social- och privatförsäkring, hälso- och sjukvård samt företagshälsovård och som inte ankommer på arbetsministeriet, samt frågor som angår apoteksväsendet, socialvård och sociala understöd, nykterhetsarbete och alkoholdrycker ävensom andra sociala frågor, om de inte ankommer på något annat ministerium;

12) arbetsministeriet ärenden som angår planering och styrning av arbetskraftspolitiken, främjande av sysselsättningen och avvärjande av arbetslöshet, arbetsmiljön, anställningsförhållanden, arbetsförhållanden, arbetarskydd, fullgörande av skyldigheten att ordna företagshälsovård och övervakningen därav, systemen för medbestämmande i arbetslivet, kollektivavtal, arbetsplikt, ordnande av civiltjänst, migration samt service- och studieverksamhet för sjömän;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Har det i fråga om ärenden som nämns i 3 § 1 mom. 12 punkten och som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde stadgats eller bestämts något om social- och hälsovårdsministeriet eller arbetskraftsministeriet, gäller detta efter ikraftträdandet på motsvarande sätt arbetsministeriet.

I 3 § 1 mom. 12 punkten nämnda ärenden som är anhängiga vid social- och hälsovårdsministeriet överförs när denna lag träder i kraft till arbetsministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 100/88
Grundlagutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 159/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.