22/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77) 52 § 1 mom. 4, 9 och 10 punkten, 53 § 2-4 mom., 65 § 1 mom. och 68 § 1 mom.,

av dessa lagrum 52 § 1 mom. 4 punkten och 53 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 31 maj 1985 (435/85), 52 § 1 mom. 9 och 10 punkten, 53 § 4 mom. och 65 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (919/80) och 68 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 december 1983 (920/83), samt

fogas till 52 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lagar av den 19 december 1980 och den 31 maj 1985 samt genom lagar av den 31 december 1987 och den 17 juni 1988 (1320/87 och 539/88), en ny 11 punkt, till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 19 december 1980 och den 31 maj 1985, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4-7 mom. blir 5-8 mom., till lagen en ny 65 a § och till 74 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 18 juli 1980 och den 31 mars 1983 (553/80 och 351/83), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

52 §

Enligt denna lag kan lån beviljas:


4) för annat slag av byggande, utvidgande och grundreparation av bostadsbyggnad än det som avses i bostadsproduktionslagstiftningen samt för förbättring av boendemiljön (bostadslån, räntestödslån för bostad eller lån för förbättring av boendemiljön);


9) för erläggande av andels- och anslutningsavgifter som berättigar till erhållande av elektrisk ström samt för byggande av nödiga anordningar för anskaffning och distribution av elektrisk ström (elektrifieringslån);

10) för röjning, dikning och annan iståndsättning av mark som skall användas till torvproduktion (torvproduktionslån); samt

11) för förbättring av en gårdsbruksenhets arbetsmiljö (lån för förbättring av arbetsmiljön).

53 §

Byggnadslån får uppgå till högst 60 procent av det godkända kostnadsförslagets belopp. När byggnadslån beviljas skall avseende fästas vid att byggnaderna byggnadstekniskt och ekonomiskt samt även annars är ändamålsenliga och att åtgärderna främjar en god kvalitet på miljön.

Bostadslån och räntestödslån för bostad kan beviljas för byggande, utvidgande och grundreparation av bostadsbyggnader för åstadkommande av bostäder som till läge, grundlösning, teknisk konstruktion och utrustning är socialt och gårdsbruksekonomiskt ändamålsenliga samt till sina boendekostnader skäliga. När sådana lån beviljas skall avseende även fästas vid att dessa åtgärder främjar en god kvalitet på miljön. Bostadslånet är högst 60 och räntestödslånet för bostad högst 50 procent av det godkända kostnadsförslagets belopp. Beloppet av lån som möjligen intecknats med bättre förmånsrätt än bostadslån och räntestödslån för bostad får tillsammans med nämnda lån utgöra högst 95 procent av säkerhetens värde. I en byggnad som uppförs eller utvidgas med hjälp av bostadslån eller räntestödslån för bostad får bostadens lägenhetsyta vara högst 140 kvadratmeter. När det finns särskilda skäl, kan avvikelse från detta krav beträffande ytan göras i fråga om utvidgande av byggnad, dock så att den yta för vilken lån beviljas är högst 160 kvadratmeter. På grunder som bestäms av jordbruksstyrelsen kan lån beviljas även för byggande och utvidgande av två bostäder i samma byggnad, varvid som lägenhetsyta för vilken lån beviljas likväl får beaktas sammanlagt högst 200 kvadratmeter. Bastu och uppvärmningsutrymme samt bränsleförråd och lagerutrymmen för lantbruksprodukter ävensom annat oisolerat förvaringsutrymme räknas inte till lägenhetsytan. Räntestödslån för bostad kan beviljas för utvidgande och grundreparation av bostadsbyggnad även i det fall att bostaden behövs för lantbruksavbytare som avses i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85).

Lån för förbättring av boendemiljön kan beviljas för åtgärder som höjer eller upprätthåller den kvalitativa nivån och utrustningsstandarden på en gårdsbruksenhets driftscentrum eller på bostads- eller andra byggnader inom driftscentret. Åtgärderna i fråga kan även innefatta åtgärder av grundreparationsnatur. En förutsättning för beviljande av lån för förbättring av boendemiljön är att åtgärden är motiverad av kulturhistoriska eller arkitektoniska skäl eller att åtgärden är nödvändig för byggnadernas eller områdets underhåll och att den genomförs i samband med uppförande, utvidgning eller grundreparation av en byggnad eller att låntagaren är en person som avses i 65 a § 2 mom. Lån för förbättring av boendemiljön kan beviljas till högst 60 procent av det godkända kostnadsförslagets belopp. I fråga om en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad kan lån dock av särskilda skäl beviljas till högst 80 procent av det godkända kostnadsförslagets belopp. Lån för förbättring av boendemiljön kan beviljas av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel i form av kortfristigt eller långfristigt lån. Kortfristigt lån och räntestödslån för förbättring av boendemiljön kan beviljas utan hinder av andra i 2 § nämnda förutsättningar än de som gäller bedrivande av gårdsbruk och personliga egenskaper. Den som har fyllt 65 år och dennes make får dock beviljas lån för förbättring av boendemiljön och likaså bostadslån och räntestödslån för bostad för utvidgning och grundreparation av en bostad, även om de inte uppfyller villkoren i 2 § om bedrivande av gårdsbruk och personliga egenskaper.

Grundförbättrings-, väg- och torvproduktionslån får uppgå till högst 60 procent och lån för vatten och avlopp till högst 75 procent av det godkända kostnadsförslagets belopp. Lån för förbättring av arbetsmiljön får uppgå till högst 60 procent av det godtagbara kostnadsförslagets belopp eller av de godtagbara anskaffningskostnaderna.


65 §

Återbetalningstiden för jordinköps- och syskonandelslån är högst 25 år, för byggnadslån samt lån för vatten och avlopp högst 20 år, för räntestödslån för bostad högst 15 år, för grundförbättrings-, väg-, elektrifierings- och torvproduktionslån, för jordinköpslån som beviljats samfälld skogs delägarlag högst 10 år samt för lösörelån och lån för förbättring av arbetsmiljön högst fem år.


65 a §

Angående ränta, återbetalningstid, avkortningar och uppskov på lån för förbättring av boendemiljön, vilket beviljas som långfristigt lån, gäller vad som stadgas om bostadslån, om inte annat följer av denna paragraf. Återbetalningstiden för kortfristigt lån och likaså för räntestödslån som beviljats för förbättring av boendemiljön är högst 10 år, och räntan för de två första åren tre procent och för de därpå följande åren sju procent.

Avkortningar och räntor på långfristigt lån för förbättring av boendemiljön och likaså på bostadslån som med stöd av 53 § 3 mom. beviljats för utvidgande eller grundreparation av en bostadsbyggnad anses utan prestation ha betalts enligt lånevillkoren, om lånet har beviljats eller överförts på en person i svag ekonomisk ställning som har fyllt 65 år eller på en sådan person och dennes make. Ett villkor är dock att den bostad för vilken lånet har erhållits är i låntagarens eget bruk såsom bostad när avkortningarna och räntorna förfaller till betalning. Låntagaren anses även uppfylla villkoret då hans frånvaro från lägenheten kan anses vara av tillfällig natur. Uppfyller låntagaren nämnda villkor efter det att lånet har beviljats eller överförts, kan vad som stadgas ovan i detta moment på ansökan börja tillämpas på avkortningarna och räntorna på lånet. Då lånet överförs på en annan person kan förmånen i fråga bevaras helt eller delvis, om den ursprunglige låntagaren uppfyller det krav på boende som nämns i detta moment.

Stadgandena i 2 mom. kan tillämpas även om den som saken gäller inte uppfyller villkoren i 2 § om bedrivande av gårdsbruk och personliga egenskaper.

Närmare stadganden om amortering av kortfristiga lån som avses i 1 mom. och av lån som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning.

68 §

Den årliga räntan på försäljningspriset för tillskottsområde, andel i samfälld skog och gårdsbruksenhet samt på jordinköps- och syskonandelslån är inom den i 67 § nämnda första zonen tre, inom den andra zonen fyra, inom den tredje zonen fem och inom den fjärde zonen sex procent eller, om det är fråga om en gårdsbruksenhet som är mindre än vad som stadgas genom förordning, även i någon annan del av landet än inom den nämnda första zonen tre procent. Om det är fråga om givande av tillskottsområde eller beviljande av lån för anskaffning av tillskottsområde och gårdsbruksenheten är större än vad som stadgas genom förordning, är räntan likväl i hela landet åtta procent. Den årliga räntan på byggnads-, grundförbättrings- och väglån, lån för vatten och avlopp, lösöre- och elektrifieringslån samt lån för förbättring av arbetsmiljön är inom den första och den andra zonen fyra, inom den tredje zonen i fråga om annat lån än byggnadslån fem och i fråga om byggnadslån sex samt inom den fjärde zonen i fråga om alla ovan nämnda lån sju procent.


74 §

I hela landet kan bidrag beviljas för täckande av planeringskostnader som föranleds av förbättring av arbetsmiljön, på de villkor om vilka närmare stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1989.

Regeringens proposition 140/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 17/88
Stora utsk. bet. 169/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.