21/1989

Given i Helsingfors den 13 januari 1989

Lag om ändring av 2 och 10 §§ lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 och 3 mom. och 10 § 4 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag av den 26 juli 1985 (664/85) och 10 § 4 mom. i lagar av den 23 december 1982 och den 21 augusti 1987 (1026/82 och 715/87), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 23 december 1982 och den 21 augusti 1987 samt lagar av den 27 november 1981, den 9 maj 1986 och den 19 december 1986 (809/81, 333/86 och 964/86), ett nytt 5 mom. som följer:

2 §

Denna lag gäller inte

1) anställning som har börjat efter det förmånstagaren fyllt 65 år,

2) anställning under den tid, för vilken förmånstagaren på grundval av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet uppbär ålderspension enligt denna lag eller någon annan lag eller förordning, eller sådan invalidpension vars storlek fastställts med beaktande av den tid som återstår till pensionsåldern eller av motsvarande arbetsförtjänst,

3) anställning som beaktas för pension enligt lagen om sjömanspensioner (72/56) eller enligt lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85),

4) anställning i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst i denna eller, om han samtidigt innehar två eller flera anställningar, i dessa sammanlagt i medeltal understiger 818,24 mark i månaden,

5) anställning som utan avbrott har fortgått kortare tid än en månad, ej heller

6) anställning utomlands i statens tjänst, om den anställda inte är finsk medborgare.


Vid tillämpningen av denna lag anses en anställning ha fortgått utan avbrott minst en månad också i de fall då en förmånstagare under minst tre kalendermånader i följd varit anställd under kortare perioder än en månad, under förutsättning att förvärvsinkomsten för varje kalendermånad stiger till åtminstone det belopp som nämns i 1 mom. 4 punkten och förmånstagaren har varit i arbete minst 20 timmar per kalendermånad.

10 §

De pensioner som har fastställts för varje anställning skall sammanräknas. Pensionernas sammanlagda belopp får, om 1 mom. tillämpas, uppgå till högst 60 procent och, om pensionen beräknas med tillämpning av 2 eller 3 mom., till högst 66 procent av den högsta pensionsgrundande lönen för pension som beräknas i enlighet med denna lag, då pensionstiden är minst två år. Finns ej sådan pension, får pensionernas sammanlagda belopp då 1 mom. tillämpas uppgå till högst 60 procent och då 2 eller 3 mom. tillämpas till högst 66 procent av den högsta pensionsgrundande lönen för pension som beräknas enligt denna lag. Har en förmånstagare på grundval av anställning som har beaktats för en pension enligt denna lag rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller har han på grundval av anställning som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 punkten rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare, eller har han på grundval av verksamhet som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten c-underpunkten rätt till pension från en internationell organisation eller ett internationellt samarbetsorgan eller för uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet med beaktande av minst fem års verksamhet eller har han på grundval av anställning hos staten i egenskap av i utlandet anställd arbetstagare rätt även till sådan pension eller motsvarande förmån från utlandet i vars kostnader staten har deltagit, avdras från pension som betalas enligt denna lag

1) ett belopp som utgör 1/8 procent av den pensionsgrundande lönen för varje till pensionstiden hänförd månad, för vilken den inkomst som erhållits från staten har beaktats för pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, samt dessutom för en sådan tid mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern som räknats till godo för pension enligt denna lag, om den inkomst som svarar mot denna tid har beaktats för ovan nämnd pension och denna helt eller delvis grundar sig på inkomst från anställning hos staten,

2) pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, till den del den grundar sig på samma anställningstid som pension enligt denna lag,

3) pension som betalas av en internationell organisation eller ett internationellt samarbetsorgan eller som betalas på grundvalen av uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete, till den del den baserar sig på andra premier än sådana som uppburits hos förmånstagaren, och på samma anställningstid som pension enligt denna lag, och

4) pension eller motsvarande förmån från utlandet på grundval av anställning hos staten i egenskap av i utlandet anställd arbetstagare, till den del pensionen eller förmånen baserar sig på samma anställningstid som pension enligt denna lag,

varvid avdrag, som till följd av andra pensioner och ersättningar skall göras från pension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, inte skall beaktas. Angående pensionens maximibelopp gäller i övrigt vad som stadgas nedan.

Förmån som motsvarar en i 4 mom. 4 punkten nämnd pension avdras från pension enligt denna lag, i enlighet med de beräkningsgrunder som fastställs av finansministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

Markbeloppet i 2 § 1 mom. 4 punkten motsvarar det i 9 § förordningen om pension för arbetstagare nämnda löneindextalet för 1988.

Stadgandena i 2 § 1 mom. 6 punkten samt 10 § 4 och 5 mom. tillämpas på pensioner som grundar sig på pensionsfall vilka inträffat medan lagen är i kraft. Om en arbetstagare som har anställts hos staten utomlands då lagen träder i kraft har haft sådan anställning i minst 20 års tid eller har högst fem år kvar till pensionsåldern, skall dock de tidigare stadgandena tillämpas.

Vad som stadgas i 2 § 3 mom. tillämpas på anställning efter det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 162/88
Socialutsk. bet. 22/88
Stora utsk. bet. 142/88

Helsingfors den 13 januari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.